>

BRESAB AB

Org.nr:

556596-4466

Adress:

Braslyckevägen 13

Postnummer:

314 98 Torup

Telefon:

0708-386640
Visa allt om BRESAB AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 10 382 5 573 4 472 4 845
Rörelseresultat (tkr) 2 278 574 -87 47
Årets resultat (tkr) 457 71 - 5
Summa eget kapital (tkr) 2 551 953 549 686
Rörelsemarginal % 21.9 10.3 -1.9 1.0
Avk. eget kapital % 94.7 53.6 -22.1 -8.0
Soliditet % 17.3 23.3 12.8 14.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 298 1 393 1 118 1 211
Resultat/anställd (tkr) 285 144 -22 12
Lön/anställd (tkr) 436 506 426 426

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 10 382 5 573 4 472 4 845
Arbetskraftskostnad -3 485 -2 023 -1 704 -1 704
Avskrivningar -1 053 -893 -885 -874
Andra rörelsekostnader -147 -199 -145 -203
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 125 81 121
Övriga rörelsekostnader -3 419 -2 009 -1 906 -2 138
Rörelseresultat 2 278 574 -87 47
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -146 -54 -83 -114
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -146 -54 -83 -114
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 132 520 -170 -67
Skatt -473 -118 34 10
Årets resultat 1 659 403 -137 -57
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 659 403 -137 -57
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 201 -332 137 62
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -339 -94 39 18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 11 671 2 720 3 581 4 250
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 671 2 720 3 581 4 250
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 671 2 720 3 581 4 250
Varulager 213 214 223 223
Kundfordringar 1 592 545 251 65
Övriga omsättningstillgångar 302 262 236 232
Summa operativa omsättningstillgångar 2 107 1 021 710 520
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 009 351 7 19
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 009 351 7 19
Summa tillgångar 14 787 4 092 4 298 4 789

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 913 516 444 444
EK-andel av obeskattade reserver 1 638 437 105 242
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 551 953 549 686

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 6 807 1 388 2 147 2 634
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 203 684 760 706
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 10 010 2 072 2 907 3 340

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 512 473 380 368
Leverantörsskulder 410 191 172 125
Övriga kortfristiga skulder 1 305 403 291 270
Summa operativa skulder 2 227 1 067 843 763

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 14 788 4 092 4 299 4 789
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 21.9 10.3 -1.9 1.0
Avkastning på eget kapital % 94.7 53.6 -22.1 -8.0
Soliditet % 17.3 23.3 12.8 14.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 392.4 217.5 529.2 487.0
Kassalikviditet % 59.0 91.0 40.0 29.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.06 0 0
Räntetäckningsgrad % 15.6 10.63 -1.05 0.41
Omsättning per anställd (tkr) 1 298 1 393 1 118 1 211
Rörelseresultat per anställd (tkr) 285 144 -22 12
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 436 506 426 426

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 271
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 271 18 658
Värdeförändring (%) 430.0 30 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 86.0 56 18 658
Rörelsemarginal (%) 21.9 208 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 94.7 163 18 658
Soliditet (%) 17.3 2 228 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 298 1 743 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 285 502 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 436 1 940 18 658
Nettoomsättning (tkr) 10 382 1 506 18 658
Rörelseresultat (tkr) 2 278 612 18 658
Antal anställda 8 1 183 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

BRESAB AB har ökat omsättningen senaste året med 86.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 506 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

BRESAB AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 208 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

BRESAB AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 183 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

BRESAB AB har under det senaste året en soliditet på 17.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 2 228 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

BRESAB AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skogsavverkning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se