>

Sandvine Sweden AB

Org.nr:

556596-0001

Adress:

Svärdfiskgatan 4

Postnummer:

432 40 Varberg

Telefon:

0340-483800

Moderbolag:

PROCERA NETWORKS
Visa allt om Sandvine Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 106 106 103 90
Nettoomsättning (tkr) 192 601 190 418 233 181 226 553
Rörelseresultat (tkr) 146 028 -7 763 -3 941 14 953
Årets resultat (tkr) 110 285 -7 842 -5 121 7 145
Summa eget kapital (tkr) 137 751 21 795 29 637 34 759
Rörelsemarginal % 75.8 -4.1 -1.7 6.6
Avk. eget kapital % 145.4 -30.5 -15.9 22.9
Soliditet % 40.7 23.1 27.3 26.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 817 1 796 2 264 2 517
Resultat/anställd (tkr) 1 378 -73 -38 166
Lön/anställd (tkr) 910 892 929 992

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 192 601 190 418 233 181 226 553
Arbetskraftskostnad -96 423 -94 539 -95 645 -89 249
Avskrivningar -14 154 -13 165 -12 087 -10 312
Andra rörelsekostnader -27 733 -25 550 -51 849 -56 740
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 151 932 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -60 195 -64 927 -77 541 -55 299
Rörelseresultat 146 028 -7 763 -3 941 14 953
Ränteintäkter 836 10 45 61
Räntekostnader -4 -2 850 -155 -1 171
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 872 0 -1 644 -4 525
Finansnetto 3 704 -2 840 -1 754 -5 635
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 149 732 -10 603 -5 695 9 318
Skatt -33 777 2 762 574 -2 173
Årets resultat 115 955 -7 841 -5 121 7 145
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 115 955 -7 841 -5 121 7 145
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -5 671 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 600 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 49 230 426 914
Summa immateriella anläggningstillgångar 49 230 426 914
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 35 187 36 678 31 332 31 617
Övriga materiella anläggningstillgångar 542 1 287 541 629
Summa materiella anläggningstillgångar 35 729 37 965 31 873 32 246
Andelar i koncern- och intresseföretag 592 592 592 592
Summa operativa anläggningstillgångar 36 370 38 787 32 891 33 752
Varulager 2 752 4 066 5 635 3 559
Kundfordringar 59 111 32 061 27 920 52 477
Övriga omsättningstillgångar 12 118 10 513 21 699 13 868
Summa operativa omsättningstillgångar 73 981 46 640 55 254 69 904
Fordringar på koncern- och intresseföretag 226 840 19 51 0
Övriga externa finansiella tillgångar 46 6 428 3 666 3 093
Likvida medel 1 546 2 387 16 590 26 540
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 228 432 8 834 20 307 29 633
Summa tillgångar 338 783 94 261 108 452 133 289

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 132 080 21 795 29 637 34 759
EK-andel av obeskattade reserver 5 671 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 137 751 21 795 29 637 34 759

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 20 646 21 430 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 96 265 11 004 35 978 52 215
Summa finansiella skulder 116 911 32 434 35 978 52 215

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 7 377 0 0 0
Leverantörsskulder 6 233 4 645 4 192 5 538
Övriga kortfristiga skulder 70 512 35 388 38 645 40 777
Summa operativa skulder 84 122 40 033 42 837 46 315

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 338 784 94 262 108 452 133 289
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 75.8 -4.1 -1.7 6.6
Avkastning på eget kapital % 145.4 -30.5 -15.9 22.9
Soliditet % 40.7 23.1 27.3 26.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 84.9 148.8 121.4 150.2
Kassalikviditet % 42.0 88.0 84.0 94.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.07 0.12
Räntetäckningsgrad % 37 434 -2.72 -35.74 8.96
Omsättning per anställd (tkr) 1 817 1 796 2 264 2 517
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 378 -73 -38 166
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 910 892 929 992

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 49
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 49 18 658
Värdeförändring (%) 924.0 8 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 617 18 658
Rörelsemarginal (%) 75.8 18 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 145.4 48 18 658
Soliditet (%) 40.7 1 284 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 817 1 112 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 378 51 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 910 67 18 658
Nettoomsättning (tkr) 192 601 121 18 658
Rörelseresultat (tkr) 146 028 10 18 658
Antal anställda 106 62 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sandvine Sweden AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 121 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sandvine Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 75.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 18 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Sandvine Sweden AB har under det senaste året 106 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 63. Företaget är under jämförelseåret den 62 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Sandvine Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 40.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 1 284 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Sandvine Sweden AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kjell Joachim Kongbäck (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Anna Charlotte Börjeson (f. 1979) Suppleant
Hans Christer Viking Andersson (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall, inom telecomområdet, utföra programmering, sälja samt marknadsföra mjukvara, bedriva handel med hårdvara, bedriva utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och andra värdepapper samtförvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se