>

Rogubini AB

Org.nr:

556588-2080

Adress:

Box 91

Postnummer:

310 61 Ätran

Telefon:

Visa allt om Rogubini AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 6 800 5 760 5 550 4 800
Rörelseresultat (tkr) 88 -53 -415 150 529
Årets resultat (tkr) 76 -7 433 150 143
Summa eget kapital (tkr) 90 431 90 376 190 437 190 357
Rörelsemarginal % 1.3 -0.9 -7.5 3 136.0
Avk. eget kapital % 0.1 0.0 -0.2 130.3
Soliditet % 94.5 94.2 96.6 97.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 700 1 920 1 850 1 600
Resultat/anställd (tkr) 22 -18 -138 50 176
Lön/anställd (tkr) 1 387 2 164 1 507 1 167

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 6 800 5 760 5 550 4 800
Arbetskraftskostnad -5 549 -6 493 -4 522 -3 500
Avskrivningar -953 -1 073 -933 -151
Andra rörelsekostnader -20 1 863 -4 -486
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 150 000
Övriga rörelseintäkter 49 25 0 0
Övriga rörelsekostnader -239 -135 -506 -134
Rörelseresultat 88 -53 -415 150 529
Ränteintäkter 10 43 125 9
Räntekostnader -15 -54 -93 -234
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 -11 32 -225
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 83 -64 -383 150 304
Skatt -28 4 -37 -144
Årets resultat 55 -60 -420 150 160
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 55 -60 -420 150 160
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 21 53 353 -17
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 6 15 99 -5
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 320 1 960 2 400 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 320 1 960 2 400 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 731 1 044 1 332 452
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 731 1 044 1 332 452
Andelar i koncern- och intresseföretag 31 282 31 282 31 282 31 282
Summa operativa anläggningstillgångar 33 333 34 286 35 014 31 734
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 2 420 2 847 2 665 722
Summa operativa omsättningstillgångar 2 420 2 847 2 665 722
Fordringar på koncern- och intresseföretag 59 920 58 820 159 414 159 321
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 3 079
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 59 920 58 820 159 414 162 400
Summa tillgångar 95 673 95 953 197 093 194 856

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 81 556 81 480 181 488 181 055
EK-andel av obeskattade reserver 8 875 8 896 8 949 9 302
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 90 431 90 376 190 437 190 357

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 417
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 041 1 720 2 254 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 041 1 720 2 254 417

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 503 2 509 2 524 2 624
Leverantörsskulder 60 40 112 26
Övriga kortfristiga skulder 1 638 1 308 1 766 1 433
Summa operativa skulder 4 201 3 857 4 402 4 083

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 95 673 95 953 197 093 194 856
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.3 -0.9 -7.5 3 136.0
Avkastning på eget kapital % 0.1 0.0 -0.2 130.3
Soliditet % 94.5 94.2 96.6 97.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.2 1.9 1.2 0.2
Kassalikviditet % 88.0 93.0 64.0 261.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.64
Räntetäckningsgrad % 6.53 -0.19 -3.12 643.32
Omsättning per anställd (tkr) 1 700 1 920 1 850 1 600
Rörelseresultat per anställd (tkr) 22 -18 -138 50 176
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 387 2 164 1 507 1 167

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 57
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 57 18 658
Värdeförändring (%) -1.0 1 621 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 18.0 551 18 658
Rörelsemarginal (%) 1.3 2 012 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 0.1 2 193 18 658
Soliditet (%) 94.5 8 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 700 1 222 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 22 1 992 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 387 12 18 658
Nettoomsättning (tkr) 6 800 1 974 18 658
Rörelseresultat (tkr) 88 2 107 18 658
Antal anställda 4 2 123 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rogubini AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 974 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rogubini AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 2 012 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Rogubini AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 2 123 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Rogubini AB har under det senaste året en soliditet på 94.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 8 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Rogubini AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadindustri med inriktning på karosseribyggnad och karosserireparationer handla med och förvalta fastigheter och värdepapper, driva leasingverksamhet av lastbilspåbyggnader, containers samt därmed närstående verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 259 258 257 256
Nettoomsättning (tkr) 501 182 533 826 515 545 518 647
Rörelseresultat (tkr) 14 075 26 639 17 932 25 128
Årets resultat (tkr) 13 119 20 088 13 825 21 949
Summa eget kapital (tkr) 237 726 224 681 304 402 290 966
Rörelsemarginal (%) 2.8 5.0 3.5 4.8
Avk. eget kapital (%) 5.7 7.6 4.6 7.8
Soliditet (%) 68.6 66.7 74.5 74.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 935 2 069 2 006 2 026
Resultat/anställd (tkr) 54 103 70 98
Lön/anställd (tkr) 528 675 496 489


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se