>

Mellringe i Örebro Aktiebolag

Org.nr:

556584-5277

Adress:

Irisgatan 80

Postnummer:

703 53 Örebro

Telefon:

019-256030
Visa allt om Mellringe i Örebro Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 38 082 37 487 37 192 37 748
Rörelseresultat (tkr) 327 674 791 699
Årets resultat (tkr) 249 2 2 1 656
Summa eget kapital (tkr) 373 124 735 2 460
Rörelsemarginal % 0.9 1.8 2.1 1.9
Avk. eget kapital % 99.8 196.5 49.6 13.0
Soliditet % 10.3 2.7 16.1 43.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 174 3 124 3 099 3 146
Resultat/anställd (tkr) 27 56 66 58
Lön/anställd (tkr) 464 449 434 417

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 38 082 37 487 37 192 37 748
Arbetskraftskostnad -5 569 -5 391 -5 211 -5 000
Avskrivningar -432 -460 -467 -468
Andra rörelsekostnader -31 754 -30 962 -30 723 -31 581
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 327 674 791 699
Ränteintäkter 2 2 0 4
Räntekostnader -3 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 1 -1 3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 326 675 790 702
Skatt -78 169 3 -496
Årets resultat 248 844 793 206
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 248 844 793 206
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 613 29 -90
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 173 8 -26
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 163 1 327 1 787 2 186
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 163 1 327 1 787 2 186
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 163 1 327 1 787 2 186
Varulager 1 141 1 184 1 143 1 011
Kundfordringar 26 23 23 23
Övriga omsättningstillgångar 648 783 746 218
Summa operativa omsättningstillgångar 1 815 1 990 1 912 1 252
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 966
Övriga externa finansiella tillgångar 10 10 10 10
Likvida medel 630 1 257 851 1 204
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 640 1 267 861 2 180
Summa tillgångar 3 618 4 584 4 560 5 618

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 373 124 122 1 818
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 613 642
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 373 124 735 2 460

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 143 1 418 743 0
Summa finansiella skulder 143 1 418 743 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 173 181
Leverantörsskulder 1 405 1 323 1 296 1 424
Övriga kortfristiga skulder 1 698 1 718 1 613 1 554
Summa operativa skulder 3 103 3 041 3 082 3 159

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 619 4 583 4 560 5 619
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 0.9 1.8 2.1 1.9
Avkastning på eget kapital % 99.8 196.5 49.6 13.0
Soliditet % 10.3 2.7 16.1 43.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 38.3 1 143.5 101.1 0.0
Kassalikviditet % 40.0 46.0 44.0 49.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.03 0.02 0.03
Räntetäckningsgrad % 109.67 676 791 703
Omsättning per anställd (tkr) 3 174 3 124 3 099 3 146
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27 56 66 58
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 464 449 434 417

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 343
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 343 12 724
Värdeförändring (%) 217.0 64 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 227 12 724
Rörelsemarginal (%) 0.9 1 644 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 99.8 102 12 724
Soliditet (%) 10.3 1 911 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 174 360 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27 1 488 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 464 1 324 12 724
Nettoomsättning (tkr) 38 082 467 12 724
Rörelseresultat (tkr) 327 1 356 12 724
Antal anställda 12 708 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mellringe i Örebro Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 467 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mellringe i Örebro Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 644 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Mellringe i Örebro Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 708 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Mellringe i Örebro Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 10.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 911 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Mellringe i Örebro Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se