>

isMobile AB

Org.nr:

556575-0014

Adress:

Box 58

Postnummer:

971 03 Luleå

Telefon:

0920-60340
Visa allt om isMobile AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 27 27 29 30
Nettoomsättning (tkr) 43 001 35 773 33 934 29 093
Rörelseresultat (tkr) 11 548 3 009 1 587 -4 222
Årets resultat (tkr) 21 226 3 324 1 675 -4 771
Summa eget kapital (tkr) 36 298 15 072 11 748 10 072
Rörelsemarginal % 26.9 8.4 4.7 -14.5
Avk. eget kapital % 82.6 24.8 15.3 -41.8
Soliditet % 77.6 36.1 28.3 26.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 593 1 325 1 170 970
Resultat/anställd (tkr) 428 111 55 -141
Lön/anställd (tkr) 836 829 755 754

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 43 001 35 773 33 934 29 093
Arbetskraftskostnad -22 571 -22 374 -21 894 -22 627
Avskrivningar -2 875 -3 774 -2 970 -2 763
Andra rörelsekostnader 1 199 1 029 3 163 1 425
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -345 -1 429 -649 -600
Övriga rörelseintäkter 659 575 100 84
Övriga rörelsekostnader -7 520 -6 791 -10 097 -8 834
Rörelseresultat 11 548 3 009 1 587 -4 222
Ränteintäkter 2 994 44 62 194
Räntekostnader -465 -718 -745 -742
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 529 -674 -683 -548
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 077 2 335 904 -4 770
Skatt 7 150 990 770 0
Årets resultat 21 227 3 325 1 674 -4 770
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 21 227 3 325 1 674 -4 770
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 7 411 8 042 9 755 9 590
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 411 8 042 9 755 9 590
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 181 179 135 217
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 181 179 135 217
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 100 749
Summa operativa anläggningstillgångar 7 692 8 321 9 990 10 556
Varulager 57 773 1 228 661
Kundfordringar 14 430 10 655 11 212 11 754
Övriga omsättningstillgångar 1 624 3 111 2 255 7 241
Summa operativa omsättningstillgångar 16 111 14 539 14 695 19 656
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 11 005 3 855 2 865 2 095
Likvida medel 11 966 15 066 13 896 6 331
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 22 971 18 921 16 761 8 426
Summa tillgångar 46 774 41 781 41 446 38 638

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 36 298 15 072 11 748 10 072
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 36 298 15 072 11 748 10 072

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 71 463 837 928
Summa finansiella skulder 71 463 837 928

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 17 081 20 571 19 837
Leverantörsskulder 1 441 1 268 1 032 974
Övriga kortfristiga skulder 8 964 7 897 7 259 6 826
Summa operativa skulder 10 405 26 246 28 862 27 637

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 46 774 41 781 41 447 38 637
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 26.9 8.4 4.7 -14.5
Avkastning på eget kapital % 82.6 24.8 15.3 -41.8
Soliditet % 77.6 36.1 28.3 26.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.2 3.1 7.1 9.2
Kassalikviditet % 267.0 299.0 300.0 290.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.42 0.41 0.22
Räntetäckningsgrad % 31.27 4.25 2.21 -5.43
Omsättning per anställd (tkr) 1 593 1 325 1 170 970
Rörelseresultat per anställd (tkr) 428 111 55 -141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 836 829 755 754

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 92
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 92 11 072
Värdeförändring (%) 187.0 66 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 20.0 368 11 072
Rörelsemarginal (%) 26.9 83 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 82.6 110 11 072
Soliditet (%) 77.6 123 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 593 811 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 428 154 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 836 43 11 072
Nettoomsättning (tkr) 43 001 309 11 072
Rörelseresultat (tkr) 11 548 74 11 072
Antal anställda 27 238 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

isMobile AB har ökat omsättningen senaste året med 20.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 309 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

isMobile AB har det senaste året en rörelsemarginal på 26.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 83 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

isMobile AB har under det senaste året 27 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 238 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

isMobile AB har under det senaste året en soliditet på 77.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 123 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

isMobile AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av klient- och servermjukvara för trådlös distribution av information, utveckling och försäljning av informationstjänster baserade på dessa produkter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se