>

E.S.F. Service AB

Org.nr:

556565-0750

Adress:

Sångspelsgatan 3

Postnummer:

422 41 Hisings Backa

Telefon:

031-545422
Visa allt om E.S.F. Service AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 10 10 10 9
Nettoomsättning (tkr) 18 757 11 701 10 516 9 293
Rörelseresultat (tkr) 1 459 589 786 145
Årets resultat (tkr) 798 533 531 136
Summa eget kapital (tkr) 2 664 1 879 2 092 1 708
Rörelsemarginal % 7.8 5.0 7.5 1.6
Avk. eget kapital % 49.6 22.9 32.2 6.8
Soliditet % 52.3 47.0 51.0 64.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 876 1 170 1 052 1 033
Resultat/anställd (tkr) 146 59 79 16
Lön/anställd (tkr) 483 486 472 458

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 18 757 11 701 10 516 9 293
Arbetskraftskostnad -4 834 -4 864 -4 719 -4 125
Avskrivningar -82 -15 -18 -22
Andra rörelsekostnader -10 816 -4 817 -3 563 -3 549
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 93 113 0 7
Övriga rörelsekostnader -1 659 -1 529 -1 430 -1 459
Rörelseresultat 1 459 589 786 145
Ränteintäkter 13 11 9 9
Räntekostnader -9 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -11 -11 0 0
Finansnetto -7 0 9 9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 452 589 795 154
Skatt -326 -135 -184 -38
Årets resultat 1 126 454 611 116
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 126 454 611 116
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -328 78 -81 20
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -92 22 -23 6
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 411 4 19 36
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 411 4 19 36
Andelar i koncern- och intresseföretag 5 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 416 4 19 36
Varulager 50 32 28 19
Kundfordringar 1 279 1 441 1 686 1 050
Övriga omsättningstillgångar 1 104 332 279 274
Summa operativa omsättningstillgångar 2 433 1 805 1 993 1 343
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 194 2 185 2 094 1 264
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 244 2 185 2 094 1 264
Summa tillgångar 5 093 3 994 4 106 2 643

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 334 1 876 2 011 1 708
EK-andel av obeskattade reserver 330 3 81 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 664 1 879 2 092 1 708

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 227 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 227 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 93 1 23 0
Leverantörsskulder 945 494 523 5
Övriga kortfristiga skulder 1 164 1 619 1 469 930
Summa operativa skulder 2 202 2 114 2 015 935

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 093 3 993 4 107 2 643
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 7.8 5.0 7.5 1.6
Avkastning på eget kapital % 49.6 22.9 32.2 6.8
Soliditet % 52.3 47.0 51.0 64.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.5 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 217.0 187.0 204.0 277.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.19 0.2 0.14
Räntetäckningsgrad % 162.33 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 876 1 170 1 052 1 033
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 59 79 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 483 486 472 458

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 333
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 333 18 644
Värdeförändring (%) 72.0 328 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 60.0 96 18 644
Rörelsemarginal (%) 7.8 994 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 49.6 563 18 644
Soliditet (%) 52.3 800 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 876 1 064 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 952 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 483 1 546 18 644
Nettoomsättning (tkr) 18 757 975 18 644
Rörelseresultat (tkr) 1 459 859 18 644
Antal anställda 10 956 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

E.S.F. Service AB har ökat omsättningen senaste året med 60.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 975 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

E.S.F. Service AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 994 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

E.S.F. Service AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 956 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

E.S.F. Service AB har under det senaste året en soliditet på 52.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 800 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

E.S.F. Service AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Robert Alfred Karlsson (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Hans Ola Carlsson (f. 1975) Ledamot
Charlotta Karlsson (f. 1969) Suppleant
Stig Peter Diding (f. 1942) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva el-, styr-, regler- och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se