>

Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB

Org.nr:

556562-3526

Adress:

Box 1180

Postnummer:

432 16 Varberg

Telefon:

0708-734638
Visa allt om Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 5 4
Nettoomsättning (tkr) 14 851 6 243 13 759 12 007
Rörelseresultat (tkr) 2 017 71 1 376 1 302
Årets resultat (tkr) 1 055 213 744 699
Summa eget kapital (tkr) 2 781 1 663 2 644 1 852
Rörelsemarginal % 13.6 1.1 10.0 10.8
Avk. eget kapital % 63.8 0.9 44.1 67.3
Soliditet % 34.7 47.0 52.2 43.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 713 1 561 2 752 3 002
Resultat/anställd (tkr) 504 18 275 326
Lön/anställd (tkr) 583 424 456 432

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 851 6 243 13 759 12 007
Arbetskraftskostnad -2 333 -1 694 -2 281 -1 729
Avskrivningar -70 0 0 0
Andra rörelsekostnader -9 778 -3 657 -9 507 -8 311
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 21 0
Övriga rörelsekostnader -653 -821 -616 -665
Rörelseresultat 2 017 71 1 376 1 302
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -186 -37 -105 -98
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -186 -37 -105 -97
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 831 34 1 271 1 205
Skatt -413 -15 -280 -272
Årets resultat 1 418 19 991 933
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 418 19 991 933
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -363 193 -247 -234
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -102 55 -70 -66
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 279 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 279 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 279 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 338 0 2 813 3 163
Övriga omsättningstillgångar 2 151 1 616 501 401
Summa operativa omsättningstillgångar 6 489 1 616 3 314 3 564
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 683 683 683 683
Likvida medel 568 1 243 1 065 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 251 1 926 1 748 683
Summa tillgångar 8 019 3 542 5 062 4 247

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 937 1 182 1 969 1 425
EK-andel av obeskattade reserver 844 481 675 427
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 781 1 663 2 644 1 852

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 491 513 535 556
Externa finansiella skulder, kortfristiga 356 22 22 46
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 847 535 557 602

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 138 136 190 121
Leverantörsskulder 2 567 867 1 011 1 271
Övriga kortfristiga skulder 685 341 660 401
Summa operativa skulder 4 390 1 344 1 861 1 793

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 8 018 3 542 5 062 4 247
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.6 1.1 10.0 10.8
Avkastning på eget kapital % 63.8 0.9 44.1 67.3
Soliditet % 34.7 47.0 52.2 43.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 30.5 32.2 21.1 32.5
Kassalikviditet % 196.0 232.0 259.0 207.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.2 0.08 0
Räntetäckningsgrad % 10.84 1.92 13.1 13.3
Omsättning per anställd (tkr) 3 713 1 561 2 752 3 002
Rörelseresultat per anställd (tkr) 504 18 275 326
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 583 424 456 432

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 185
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 185 18 658
Värdeförändring (%) 102.0 215 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 138.0 22 18 658
Rörelsemarginal (%) 13.6 484 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 63.8 382 18 658
Soliditet (%) 34.7 1 535 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 713 370 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 504 225 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 583 724 18 658
Nettoomsättning (tkr) 14 851 1 156 18 658
Rörelseresultat (tkr) 2 017 675 18 658
Antal anställda 4 2 117 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB har ökat omsättningen senaste året med 138.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 156 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 484 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 117 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB har under det senaste året en soliditet på 34.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 535 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Maxflyt Golvavjämning & plattsättning AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall köpa och sälja varor och tjänster inom byggbranschen avseende plattsättning och stenmontering, äga och förvalta lös egendom såsom aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se