>

A Lind Maskin AB

Org.nr:

556557-3630

Adress:

Stationsgatan 18

Postnummer:

942 33 Älvsbyn

Telefon:

0929-72900
Visa allt om A Lind Maskin AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 14 18 22 24
Nettoomsättning (tkr) 22 378 23 434 30 776 31 119
Rörelseresultat (tkr) 1 498 -1 030 620 -1 318
Årets resultat (tkr) 1 105 -1 421 211 -1 786
Summa eget kapital (tkr) 1 319 187 1 608 1 397
Rörelsemarginal % 6.7 -4.4 2.0 -4.2
Avk. eget kapital % 150.3 -158.3 14.1 -80.1
Soliditet % 17.3 2.2 13.8 11.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 598 1 302 1 399 1 297
Resultat/anställd (tkr) 107 -57 28 -55
Lön/anställd (tkr) 468 438 409 422

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 22 378 23 434 30 776 31 119
Arbetskraftskostnad -6 556 -7 885 -9 000 -10 133
Avskrivningar -195 -209 -201 -202
Andra rörelsekostnader -12 033 -13 876 -17 588 -18 893
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 460 152 100 98
Övriga rörelsekostnader -2 556 -2 646 -3 467 -3 307
Rörelseresultat 1 498 -1 030 620 -1 318
Ränteintäkter 44 33 70 14
Räntekostnader -402 -424 -478 -584
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -358 -391 -408 -570
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 140 -1 421 212 -1 888
Skatt -8 0 0 22
Årets resultat 1 132 -1 421 212 -1 866
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 132 -1 421 212 -1 866
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -27 0 0 80
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -8 0 0 22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 729 1 826 1 924 2 021
Maskiner och inventarier 26 205 316 292
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 755 2 031 2 240 2 313
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 755 2 031 2 240 2 313
Varulager 2 613 2 892 4 109 5 080
Kundfordringar 1 973 2 142 3 838 3 126
Övriga omsättningstillgångar 1 279 1 295 1 433 1 342
Summa operativa omsättningstillgångar 5 865 6 329 9 380 9 548
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 6 24 19 19
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 24 19 19
Summa tillgångar 7 626 8 384 11 639 11 880

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 292 187 1 608 1 397
EK-andel av obeskattade reserver 27 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 319 187 1 608 1 397

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 600 650 1 000 992
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 223 1 649 2 104 2 787
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 823 2 299 3 104 3 779

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 567 340 180 0
Leverantörsskulder 2 218 2 951 4 063 4 351
Övriga kortfristiga skulder 1 700 2 608 2 684 2 353
Summa operativa skulder 4 485 5 899 6 927 6 704

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 627 8 385 11 639 11 880
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 6.7 -4.4 2.0 -4.2
Avkastning på eget kapital % 150.3 -158.3 14.1 -80.1
Soliditet % 17.3 2.2 13.8 11.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 138.2 1 229.4 193.0 270.5
Kassalikviditet % 63.0 48.0 60.0 47.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.84 -2.35 1.44 -2.23
Omsättning per anställd (tkr) 1 598 1 302 1 399 1 297
Rörelseresultat per anställd (tkr) 107 -57 28 -55
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 468 438 409 422

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 620
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 620 11 072
Värdeförändring (%) 508.0 16 11 072
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 1 439 11 072
Rörelsemarginal (%) 6.7 733 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 150.3 18 11 072
Soliditet (%) 17.3 1 643 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 598 807 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 107 736 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 468 1 136 11 072
Nettoomsättning (tkr) 22 378 547 11 072
Rörelseresultat (tkr) 1 498 511 11 072
Antal anställda 14 515 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A Lind Maskin AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 547 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

A Lind Maskin AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 733 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

A Lind Maskin AB har under det senaste året 14 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 515 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

A Lind Maskin AB har under det senaste året en soliditet på 17.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 643 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

A Lind Maskin AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget bedriver försäljning och service av entreprenadmaskiner samt försäljning av utrustning, reservdelar och förbruknings- förnödenheter inom skogs- och jordbrukssektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se