>

Veddige Svets & Tank AB

Org.nr:

556554-3898

Adress:

Industrigatan 1

Postnummer:

432 67 Veddige

Telefon:

0340-38746
Visa allt om Veddige Svets & Tank AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 7 8
Nettoomsättning (tkr) 20 300 9 530 14 063 17 708
Rörelseresultat (tkr) 1 124 -54 979 2 277
Årets resultat (tkr) 569 1 489 2 152
Summa eget kapital (tkr) 2 859 2 051 2 152 3 784
Rörelsemarginal % 5.5 -0.6 7.0 12.9
Avk. eget kapital % 32.9 -4.8 24.2 59.2
Soliditet % 35.9 27.2 41.2 47.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 383 1 588 2 009 2 214
Resultat/anställd (tkr) 187 -9 140 285
Lön/anställd (tkr) 498 541 446 436

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 300 9 530 14 063 17 708
Arbetskraftskostnad -2 989 -3 248 -3 121 -3 484
Avskrivningar -193 -193 -171 -178
Andra rörelsekostnader -14 311 -5 432 -8 930 -11 087
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 34 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 683 -745 -862 -682
Rörelseresultat 1 124 -54 979 2 277
Ränteintäkter 1 3 6 6
Räntekostnader -47 -38 -28 -26
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -46 -35 -22 -20
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 078 -89 957 2 257
Skatt -270 -12 -239 -528
Årets resultat 808 -101 718 1 729
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 808 -101 718 1 729
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -238 102 -229 424
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -67 29 -64 120
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 813 924 1 035 1 147
Maskiner och inventarier 333 310 392 227
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 146 1 234 1 427 1 374
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 146 1 234 1 427 1 374
Varulager 301 278 531 549
Kundfordringar 3 100 531 862 908
Övriga omsättningstillgångar 1 864 5 492 671 819
Summa operativa omsättningstillgångar 5 265 6 301 2 064 2 276
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 561 0 1 727 4 294
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 561 0 1 727 4 294
Summa tillgångar 7 972 7 535 5 218 7 944

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 410 1 840 1 839 3 700
EK-andel av obeskattade reserver 449 211 313 84
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 859 2 051 2 152 3 784

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 250 1 760 1 000 650
Externa finansiella skulder, kortfristiga 150 200 200 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 400 1 960 1 200 850

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 127 59 88 24
Leverantörsskulder 2 925 3 015 529 1 078
Övriga kortfristiga skulder 662 452 1 250 2 208
Summa operativa skulder 3 714 3 526 1 867 3 310

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 972 7 537 5 219 7 944
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.5 -0.6 7.0 12.9
Avkastning på eget kapital % 32.9 -4.8 24.2 59.2
Soliditet % 35.9 27.2 41.2 47.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 49.0 95.6 55.8 22.5
Kassalikviditet % 175.0 164.0 165.0 173.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0 0.12 0.24
Räntetäckningsgrad % 23.94 -1.34 35.18 87.81
Omsättning per anställd (tkr) 3 383 1 588 2 009 2 214
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187 -9 140 285
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 498 541 446 436

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 469
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 469 18 658
Värdeförändring (%) 57.0 402 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 113.0 37 18 658
Rörelsemarginal (%) 5.5 1 294 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 32.9 933 18 658
Soliditet (%) 35.9 1 482 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 383 440 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187 774 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 498 1 405 18 658
Nettoomsättning (tkr) 20 300 909 18 658
Rörelseresultat (tkr) 1 124 1 022 18 658
Antal anställda 6 1 574 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Veddige Svets & Tank AB har ökat omsättningen senaste året med 113.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 909 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Veddige Svets & Tank AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 294 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Veddige Svets & Tank AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 574 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Veddige Svets & Tank AB har under det senaste året en soliditet på 35.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 482 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Veddige Svets & Tank AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och reparationer av tankfordon, silos och containers och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se