>

Torghallen i Askersund AB

Org.nr:

556550-3967

Adress:

Box 84

Postnummer:

696 22 Askersund

Telefon:

0583-87170
Visa allt om Torghallen i Askersund AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2018-02 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 41 41 48 48
Nettoomsättning (tkr) 123 085 141 496 135 901 134 455
Rörelseresultat (tkr) 4 456 3 320 3 177 6 205
Årets resultat (tkr) 3 487 3 371 2 198 5 266
Summa eget kapital (tkr) 10 868 7 252 3 238 17 892
Rörelsemarginal % 3.6 2.3 2.3 4.6
Avk. eget kapital % 55.7 91.8 28.3 31.0
Soliditet % 34.0 25.1 12.1 63.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 002 3 451 2 831 2 801
Resultat/anställd (tkr) 130 81 66 129
Lön/anställd (tkr) - - 371 330

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 123 085 141 496 135 901 134 455
Arbetskraftskostnad 0 0 -17 825 -15 827
Avskrivningar -1 297 -1 542 -1 085 -887
Andra rörelsekostnader -117 332 -136 634 -113 814 -111 536
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 4 456 3 320 3 177 6 205
Ränteintäkter 0 9 0 14
Räntekostnader 0 -4 -41 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 546 2 175 447 374
Finansnetto 546 2 180 406 375
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 002 5 500 3 583 6 580
Skatt -795 -686 -598 -1 369
Årets resultat 4 207 4 815 2 985 5 211
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 207 4 815 2 985 5 211
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -129 -644 -48 55
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -36 -182 -14 15
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-02 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 2 9 19 29
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 9 19 29
Byggnader och mark 0 0 0 1 404
Maskiner och inventarier 6 561 7 368 3 783 1 987
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 561 7 368 3 783 3 391
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 563 7 377 3 802 3 420
Varulager 5 162 4 189 4 360 4 615
Kundfordringar 478 445 327 324
Övriga omsättningstillgångar 3 237 2 618 3 252 1 256
Summa operativa omsättningstillgångar 8 877 7 252 7 939 6 195
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 772 2 901 1 360 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 325 4 682 6 908 9 872
Likvida medel 7 446 6 629 6 720 8 656
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 543 14 212 14 988 18 528
Summa tillgångar 31 983 28 841 26 729 28 143

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 9 219 5 732 2 360 17 063
EK-andel av obeskattade reserver 1 649 1 520 878 829
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 868 7 252 3 238 17 892

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 076 10 507 11 921 0
Summa finansiella skulder 10 076 10 507 11 921 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 900 827 601 542
Leverantörsskulder 4 757 4 757 5 888 4 446
Övriga kortfristiga skulder 5 382 5 498 5 081 5 263
Summa operativa skulder 11 039 11 082 11 570 10 251

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 31 983 28 841 26 728 28 143
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 3.6 2.3 2.3 4.6
Avkastning på eget kapital % 55.7 91.8 28.3 31.0
Soliditet % 34.0 25.1 12.1 63.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 92.7 144.9 368.2 0.0
Kassalikviditet % 55.0 47.0 45.0 105.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.05 0.05 0.06
Räntetäckningsgrad % - 1 376 88.39 507.15
Omsättning per anställd (tkr) 3 602 3 451 2 831 2 801
Rörelseresultat per anställd (tkr) 130 81 66 129
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 371 330

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 415
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 415 12 724
Värdeförändring (%) 52.0 362 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 078 12 724
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 430 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 91.8 118 12 724
Soliditet (%) 25.1 1 502 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 451 318 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 81 1 054 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 2 038 12 724
Nettoomsättning (tkr) 141 496 133 12 724
Rörelseresultat (tkr) 3 320 378 12 724
Antal anställda 41 179 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Torghallen i Askersund AB har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 133 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Torghallen i Askersund AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 430 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Torghallen i Askersund AB har under det senaste året 41 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 38.5. Företaget är under jämförelseåret den 179 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Torghallen i Askersund AB har under det senaste året en soliditet på 34.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 502 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Torghallen i Askersund AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se