>

PG Jönsson Fastigheter AB

Org.nr:

556538-5670

Adress:

Slottsgatan 19

Postnummer:

703 61 Örebro

Telefon:

019-6734600
Visa allt om PG Jönsson Fastigheter AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 79 152 77 145 73 667 69 812
Rörelseresultat (tkr) 46 790 15 404 10 076 10 131
Årets resultat (tkr) 37 783 5 937 -2 742 -5 365
Summa eget kapital (tkr) 81 259 45 976 42 389 47 431
Rörelsemarginal % 59.1 20.0 13.7 14.5
Avk. eget kapital % 59.4 13.4 -6.1 -10.6
Soliditet % 18.0 9.9 9.0 10.5
Omsättning/anställd (tkr) 9 894 9 643 9 208 8 727
Resultat/anställd (tkr) 5 849 1 926 1 260 1 266
Lön/anställd (tkr) 1 078 1 022 887 843

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 79 152 77 145 73 667 69 812
Arbetskraftskostnad -8 620 -8 178 -7 093 -6 741
Avskrivningar -11 856 -12 104 -11 813 -11 231
Andra rörelsekostnader -1 1 -1 073 -604
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 27 763 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 136 358 248 190
Övriga rörelsekostnader -40 784 -41 818 -43 860 -41 295
Rörelseresultat 46 790 15 404 10 076 10 131
Ränteintäkter 673 493 58 81
Räntekostnader -9 680 -9 959 -13 008 -15 730
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 132 153
Finansnetto -9 007 -9 466 -12 818 -15 496
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37 783 5 938 -2 742 -5 365
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 37 783 5 938 -2 742 -5 365
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 37 783 5 938 -2 742 -5 365
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 425 015 452 261 460 497 433 853
Maskiner och inventarier 3 818 1 528 1 107 1 488
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 5 989
Summa materiella anläggningstillgångar 428 833 453 789 461 604 441 330
Andelar i koncern- och intresseföretag 5 829 5 829 5 829 5 829
Summa operativa anläggningstillgångar 434 662 459 618 467 433 447 159
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 207 35 201 21
Övriga omsättningstillgångar 1 649 1 920 2 798 2 048
Summa operativa omsättningstillgångar 1 856 1 955 2 999 2 069
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 100 100
Likvida medel 14 653 1 736 1 044 1 840
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 14 653 1 736 1 144 1 940
Summa tillgångar 451 171 463 309 471 576 451 168

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 81 259 45 976 42 389 47 431
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 81 259 45 976 42 389 47 431

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 282 084 328 396 414 528 337 860
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 1 632 1 486 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 282 084 330 028 416 014 337 860

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 70 589 70 664 976 477
Leverantörsskulder 4 991 6 776 2 978 7 085
Övriga kortfristiga skulder 12 248 9 865 9 219 58 314
Summa operativa skulder 87 828 87 305 13 173 65 876

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 451 171 463 309 471 576 451 167
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 59.1 20.0 13.7 14.5
Avkastning på eget kapital % 59.4 13.4 -6.1 -10.6
Soliditet % 18.0 9.9 9.0 10.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 347.1 717.8 981.4 712.3
Kassalikviditet % 96.0 20.0 30.0 6.0
Likviditetsberedskap % 0.19 0.02 0.01 0.03
Räntetäckningsgrad % 4.9 1.6 0.79 0.66
Omsättning per anställd (tkr) 9 894 9 643 9 208 8 727
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 849 1 926 1 260 1 266
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 078 1 022 887 843

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 74
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 74 12 724
Värdeförändring (%) 172.0 78 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 143 12 724
Rörelsemarginal (%) 59.1 18 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 59.4 326 12 724
Soliditet (%) 18.0 1 719 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 894 42 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 849 3 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 078 20 12 724
Nettoomsättning (tkr) 79 152 235 12 724
Rörelseresultat (tkr) 46 790 28 12 724
Antal anställda 8 1 008 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

PG Jönsson Fastigheter AB har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 235 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

PG Jönsson Fastigheter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 59.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 18 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

PG Jönsson Fastigheter AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 1 008 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

PG Jönsson Fastigheter AB har under det senaste året en soliditet på 18.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 719 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

PG Jönsson Fastigheter AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förvaltning av fast egendom, värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se