>

Getinge Treasury Aktiebolag

Org.nr:

556535-6309

Adress:

Box 8861

Postnummer:

402 72 Göteborg

Telefon:

010-3350000
Visa allt om Getinge Treasury Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 7 6 6
Nettoomsättning (tkr) 15 913 4 524 4 092 5 470
Rörelseresultat (tkr) -1 918 -9 751 -5 505 -5 121
Årets resultat (tkr) 302 838 209 395 481 705 -19 387
Summa eget kapital (tkr) 1 768 157 1 465 319 1 255 924 774 219
Rörelsemarginal % -12.1 -215.5 -134.5 -93.6
Avk. eget kapital % 50.1 9.9 38.6 -33.5
Soliditet % 36.7 32.1 65.1 41.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 989 646 682 912
Resultat/anställd (tkr) -240 -1 393 -918 -854
Lön/anställd (tkr) 1 502 1 272 1 240 1 199

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 15 913 4 524 4 092 5 470
Arbetskraftskostnad -12 013 -8 905 -7 440 -7 193
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -207 -20 -119 -227
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -5 611 -5 350 -2 038 -3 171
Rörelseresultat -1 918 -9 751 -5 505 -5 121
Ränteintäkter 449 474 5 920 5 680 2 469
Räntekostnader -10 465 -1 342 -2 -43
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 372 303 169 372 416 939 -231 673
Finansnetto 811 312 173 950 422 617 -229 247
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 809 394 164 199 417 112 -234 368
Skatt 444 -29 804 -25 407 -80 020
Årets resultat 809 838 134 395 391 705 -314 388
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 809 838 134 395 391 705 -314 388
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 859 1 859 1 859 1 859
Summa operativa anläggningstillgångar 1 859 1 859 1 859 1 859
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 25 271 57 835 35 487 10 022
Summa operativa omsättningstillgångar 25 271 57 835 35 487 10 022
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 448 785 4 259 833 1 891 782 1 874 898
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 338 344 249 136 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 787 129 4 508 969 1 891 782 1 874 898
Summa tillgångar 4 814 259 4 568 663 1 929 128 1 886 779

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 768 157 1 465 319 1 255 924 774 219
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 768 157 1 465 319 1 255 924 774 219

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 658 576 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 125 602 2 535 927 827 30 800
Summa finansiella skulder 2 784 178 2 535 927 827 30 800

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 18 670 68 040 114 452 200 493
Leverantörsskulder 201 119 0 0
Övriga kortfristiga skulder 243 053 499 258 557 925 881 267
Summa operativa skulder 261 924 567 417 672 377 1 081 760

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 814 259 4 568 663 1 929 128 1 886 779
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -12.1 -215.5 -134.5 -93.6
Avkastning på eget kapital % 50.1 9.9 38.6 -33.5
Soliditet % 36.7 32.1 65.1 41.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 157.5 173.1 0.1 4.0
Kassalikviditet % 15.0 10.0 6.0 1.0
Likviditetsberedskap % 21.26 55.07 0 0
Räntetäckningsgrad % 78.34 123.35 208 557 -5 449.42
Omsättning per anställd (tkr) 1 989 646 682 912
Rörelseresultat per anställd (tkr) -240 -1 393 -918 -854
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 502 1 272 1 240 1 199

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 4
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 18 658
Värdeförändring (%) 50.0 442 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 252.0 5 18 658
Rörelsemarginal (%) -12.1 2 576 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 50.1 557 18 658
Soliditet (%) 36.7 1 440 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 989 974 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) -240 2 587 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 502 10 18 658
Nettoomsättning (tkr) 15 913 1 098 18 658
Rörelseresultat (tkr) -1 918 2 565 18 658
Antal anställda 8 1 169 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Getinge Treasury Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 252.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 1 098 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Getinge Treasury Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 2 576 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Getinge Treasury Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den 1 169 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Getinge Treasury Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 1 440 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Getinge Treasury Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att - direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande - bedriva finansieringsverksamhet och likviditetsförvaltning genom in- och utlåning till företag med ekonomisk intressegemenskap och placering av kassamedel från dessa företag i bank eller på annat sätt, vidare att bedriva handel med valutor i det gemensamma intresset och att ställa borgen och garantier för företagens räkning och att bedriva annan därmed förenlig verksamhet, dock ejsådan verksamhet som avses i lag om kreditmarknadsbolag eller i bankaktiebolagslagen. Bolaget äger inom ramen för sin verksamhet företa extern upplåning. Medel för verksamhet anskaffas inte från allmänheten.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2015-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se