>

Laholmshem AB

Org.nr:

556517-0288

Adress:

G:a Stationshuset

Postnummer:

312 80 Laholm

Telefon:

0430-15110

Moderbolag:

LAHOLMS KOMMUN
Visa allt om Laholmshem AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 32 28 28 23
Nettoomsättning (tkr) 115 820 118 141 119 240 122 672
Rörelseresultat (tkr) 35 751 44 057 18 300 27 535
Årets resultat (tkr) 17 055 26 174 6 080 381
Summa eget kapital (tkr) 139 132 122 076 95 902 74 826
Rörelsemarginal % 30.9 37.3 15.3 22.4
Avk. eget kapital % 13.1 24.0 1.3 2.6
Soliditet % 16.4 14.5 11.8 9.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 619 4 219 4 259 5 334
Resultat/anställd (tkr) 1 117 1 573 654 1 197
Lön/anställd (tkr) 655 677 592 572

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 115 820 118 141 119 240 122 672
Arbetskraftskostnad -20 957 -18 954 -16 578 -13 157
Avskrivningar -20 380 -18 674 -27 352 -18 486
Andra rörelsekostnader 20 956 18 954 16 578 -63 494
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 18 102 33 646 2 716 0
Övriga rörelseintäkter 14 588 14 512 9 395 0
Övriga rörelsekostnader -92 378 -103 568 -85 699 0
Rörelseresultat 35 751 44 057 18 300 27 535
Ränteintäkter 160 201 368 449
Räntekostnader -18 586 -18 337 -18 669 -17 961
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -2 153
Finansnetto -18 426 -18 136 -18 301 -19 665
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 17 325 25 921 -1 7 870
Skatt -269 253 1 077 -6 007
Årets resultat 17 056 26 174 1 076 1 863
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 17 056 26 174 1 076 1 863
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 5 004 -1 482
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 1 412 -418
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 749 879 682 618 701 232 703 661
Maskiner och inventarier 1 608 493 819 1 146
Övriga materiella anläggningstillgångar 34 594 81 021 18 747 8 213
Summa materiella anläggningstillgångar 786 081 764 132 720 798 713 020
Andelar i koncern- och intresseföretag 25 304 25 370 25 262 5 839
Summa operativa anläggningstillgångar 811 385 789 502 746 060 718 859
Varulager 312 318 364 513
Kundfordringar 451 867 9 096 3 038
Övriga omsättningstillgångar 3 813 4 102 2 771 4 686
Summa operativa omsättningstillgångar 4 576 5 287 12 231 8 237
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 901 30 151 39 371 0
Övriga externa finansiella tillgångar 19 90 0 23 635
Likvida medel 29 802 14 115 12 684 9 537
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 722 44 356 52 055 33 172
Summa tillgångar 848 683 839 145 810 346 760 268

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 136 928 119 872 93 698 67 618
EK-andel av obeskattade reserver 2 204 2 204 2 204 7 208
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 139 132 122 076 95 902 74 826

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 647 000 647 000 645 000 615 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 647 000 647 000 645 000 615 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 33 786 33 587 33 750 35 061
Leverantörsskulder 9 123 18 869 16 770 17 569
Övriga kortfristiga skulder 19 642 17 613 18 924 17 812
Summa operativa skulder 62 551 70 069 69 444 70 442

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 848 683 839 145 810 346 760 268
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 30.9 37.3 15.3 22.4
Avkastning på eget kapital % 13.1 24.0 1.3 2.6
Soliditet % 16.4 14.5 11.8 9.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 465.0 530.0 672.6 821.9
Kassalikviditet % 118.0 52.0 69.0 49.0
Likviditetsberedskap % 0.26 0.12 0.11 0.08
Räntetäckningsgrad % 1.93 2.41 1 1.44
Omsättning per anställd (tkr) 3 619 4 219 4 259 5 334
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 117 1 573 654 1 197
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 655 677 592 572

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 59
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 59 18 658
Värdeförändring (%) 17.0 945 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 1 868 18 658
Rörelsemarginal (%) 30.9 82 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 13.1 1 662 18 658
Soliditet (%) 16.4 2 259 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 619 393 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 117 76 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 655 377 18 658
Nettoomsättning (tkr) 115 820 195 18 658
Rörelseresultat (tkr) 35 751 52 18 658
Antal anställda 32 265 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Laholmshem AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 195 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Laholmshem AB har det senaste året en rörelsemarginal på 30.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 82 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Laholmshem AB har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9. Företaget är under jämförelseåret den 265 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Laholmshem AB har under det senaste året en soliditet på 16.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%. Företaget är under jämförelseåret det 2 259 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Laholmshem AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Laholms kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör enmindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att genomdotterbolag förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter med lokaler för Laholms kommuns verksamheter. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande avkommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Laholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 99 97 94 83
Nettoomsättning (tkr) 199 505 188 079 182 027 126 756
Rörelseresultat (tkr) 34 590 42 435 22 848 25 852
Årets resultat (tkr) 15 964 23 568 2 952 180
Summa eget kapital (tkr) 135 625 119 662 96 096 73 143
Rörelsemarginal (%) 17.3 22.6 12.6 20.4
Avk. eget kapital (%) 12.5 21.8 3.5 -
Soliditet (%) 8.7 10.0 9.1 9.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 015 1 939 1 936 1 527
Resultat/anställd (tkr) 349 437 243 311
Lön/anställd (tkr) 509 477 436 227


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se