>

In Cup Kiruna AB

Org.nr:

556507-7996

Adress:

Lastvägen 20

Postnummer:

981 38 Kiruna

Telefon:

0980-10035
Visa allt om In Cup Kiruna AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 4 5
Nettoomsättning (tkr) 5 204 5 119 6 655 9 086
Rörelseresultat (tkr) 28 261 341 1 709
Årets resultat (tkr) 978 120 125 709
Summa eget kapital (tkr) 1 744 781 979 1 581
Rörelsemarginal % 0.5 5.1 5.1 18.8
Avk. eget kapital % 76.2 17.3 17.3 58.8
Soliditet % 62.2 28.6 35.8 41.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 735 1 706 1 664 1 817
Resultat/anställd (tkr) 9 87 85 342
Lön/anställd (tkr) 556 591 460 420

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 204 5 119 6 655 9 086
Arbetskraftskostnad -1 667 -1 773 -1 838 -2 100
Avskrivningar -387 -470 -502 -514
Andra rörelsekostnader -2 092 -1 793 -3 027 -3 704
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 74 96 125 101
Övriga rörelsekostnader -1 104 -918 -1 072 -1 160
Rörelseresultat 28 261 341 1 709
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -37 -61 -63 -73
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 975 0 0 0
Finansnetto 938 -60 -63 -73
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 966 201 278 1 636
Skatt -4 -49 -57 -322
Årets resultat 962 152 221 1 314
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 962 152 221 1 314
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 15 -32 -56 -420
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 4 -9 -16 -118
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 863 963 1 068 1 440
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 863 963 1 068 1 440
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 25 25 25
Summa operativa anläggningstillgångar 863 988 1 093 1 465
Varulager 117 308 259 713
Kundfordringar 458 317 285 404
Övriga omsättningstillgångar 353 273 323 324
Summa operativa omsättningstillgångar 928 898 867 1 441
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 000 830 700 784
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 13 19 71 86
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 013 849 771 870
Summa tillgångar 2 804 2 735 2 731 3 776

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 252 274 503 1 161
EK-andel av obeskattade reserver 492 507 476 420
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 744 781 979 1 581

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 200 1 198 753 1 057
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 367 367
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 313 0 0 0
Summa finansiella skulder 513 1 198 1 120 1 424

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 139 143 134 118
Leverantörsskulder 313 324 204 253
Övriga kortfristiga skulder 94 288 295 400
Summa operativa skulder 546 755 633 771

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 803 2 734 2 732 3 776
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.5 5.1 5.1 18.8
Avkastning på eget kapital % 76.2 17.3 17.3 58.8
Soliditet % 62.2 28.6 35.8 41.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 29.4 153.4 114.4 90.1
Kassalikviditet % 114.0 100.0 78.0 80.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 27.11 4.3 5.41 23.41
Omsättning per anställd (tkr) 1 735 1 706 1 664 1 817
Rörelseresultat per anställd (tkr) 9 87 85 342
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 591 460 420

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 145
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 145 11 072
Värdeförändring (%) 150.0 96 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 071 11 072
Rörelsemarginal (%) 0.5 1 508 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 76.2 142 11 072
Soliditet (%) 62.2 369 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 735 702 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 9 1 486 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 574 11 072
Nettoomsättning (tkr) 5 204 1 612 11 072
Rörelseresultat (tkr) 28 1 532 11 072
Antal anställda 3 1 789 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

In Cup Kiruna AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 612 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

In Cup Kiruna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 0.0%. Företaget har under jämförelseåret den 1 508 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

In Cup Kiruna AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 789 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

In Cup Kiruna AB har under det senaste året en soliditet på 62.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 13%. Företaget är under jämförelseåret det 369 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

In Cup Kiruna AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och leasing av kaffeautomater, varuautomater samt försäljning av kaffe, choklad, tobak och godis samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se