Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att utifrån bolagets nätkoncession bedriva eldistribution inom Karlskoga kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i övrig geografisk närhet till Karlskoga kommun.