>

Arjo Ltd Med. Aktiebolag

Org.nr:

556473-1718

Adress:

Box 8861

Postnummer:

402 72 Göteborg

Telefon:

010-3355591
Visa allt om Arjo Ltd Med. Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 455 823 847 761
Nettoomsättning (tkr) 2 340 574 3 270 482 4 396 930 3 868 269
Rörelseresultat (tkr) 218 549 -249 591 82 754 171 395
Årets resultat (tkr) -75 352 -448 630 254 043 -68 477
Summa eget kapital (tkr) 7 355 704 8 061 662 8 755 871 9 074 847
Rörelsemarginal % 9.3 -7.6 1.9 4.4
Avk. eget kapital % -8.5 2.0 3.7 7.2
Soliditet % 100.0 71.9 77.7 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 144 3 974 5 191 5 083
Resultat/anställd (tkr) 480 -303 98 225
Lön/anställd (tkr) 451 501 512 384

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 340 574 3 270 482 4 396 930 3 868 269
Arbetskraftskostnad -205 022 -411 984 -433 480 -292 175
Avskrivningar -341 174 -478 964 -493 191 -448 750
Andra rörelsekostnader -1 816 293 -2 555 167 -3 458 229 -2 998 703
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 383 311 24 305 70 724 42 754
Övriga rörelsekostnader -142 847 -98 263 0 0
Rörelseresultat 218 549 -249 591 82 754 171 395
Ränteintäkter 350 366 379 657 367 084 355 301
Räntekostnader -48 487 -3 906 -6 966 -6 265
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 366 637 83 326 -138 763 701 832
Finansnetto -1 064 758 459 077 221 355 1 050 868
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -846 209 209 486 304 109 1 222 263
Skatt 190 382 -41 116 28 778 -100 740
Årets resultat -655 827 168 370 332 887 1 121 523
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -655 827 168 370 332 887 1 121 523
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 580 475 0 534 156 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 163 724 0 150 659 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 654 657 924 381 1 194 055
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 735 509 913 056 672 834
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 390 166 1 837 437 1 866 889
Byggnader och mark 0 16 833 17 711 19 355
Maskiner och inventarier 0 132 070 161 697 154 821
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 148 903 179 408 174 176
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 355 355
Summa operativa anläggningstillgångar 0 1 539 069 2 017 200 2 041 420
Varulager 0 247 318 355 655 366 847
Kundfordringar 0 287 751 249 080 269 244
Övriga omsättningstillgångar 122 300 118 094 118 998 53 371
Summa operativa omsättningstillgångar 122 300 653 163 723 733 689 462
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 232 894 9 002 284 8 505 277 17 327 164
Övriga externa finansiella tillgångar 0 12 844 19 211 42 876
Likvida medel 4 064 4 594 1 225 332 175
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 236 958 9 019 722 8 525 713 17 702 214
Summa tillgångar 7 359 258 11 211 954 11 266 646 20 433 096

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 355 704 7 481 187 8 175 396 7 960 216
EK-andel av obeskattade reserver 0 580 475 580 475 1 114 631
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 355 704 8 061 662 8 755 871 9 074 847

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 848 2 753 643 2 024 361 10 655 977
Summa finansiella skulder 848 2 753 643 2 024 361 10 655 977

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 180 407 197 446 411 797
Leverantörsskulder 0 65 843 87 059 65 647
Övriga kortfristiga skulder 2 706 150 399 201 909 224 828
Summa operativa skulder 2 706 396 649 486 414 702 272

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 359 258 11 211 954 11 266 646 20 433 096
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.3 -7.6 1.9 4.4
Avkastning på eget kapital % -8.5 2.0 3.7 7.2
Soliditet % 100.0 71.9 77.7 44.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 34.2 23.1 117.4
Kassalikviditet % 3 556.0 14.0 16.0 6.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.09
Räntetäckningsgrad % -16.45 54.63 44.66 196.09
Omsättning per anställd (tkr) 5 144 3 974 5 191 5 083
Rörelseresultat per anställd (tkr) 480 -303 98 225
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 451 501 512 384

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 18 658
Värdeförändring (%) -15.0 2 015 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -28.0 2 539 18 658
Rörelsemarginal (%) 9.3 813 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -8.5 2 335 18 658
Soliditet (%) 100.0 1 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 144 193 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 480 248 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 451 1 841 18 658
Nettoomsättning (tkr) 2 340 574 6 18 658
Rörelseresultat (tkr) 218 549 5 18 658
Antal anställda 455 10 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Arjo Ltd Med. Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 6 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arjo Ltd Med. Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 813 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Arjo Ltd Med. Aktiebolag har under det senaste året 455 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26.5. Företaget är under jämförelseåret den 10 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Arjo Ltd Med. Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 100.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Arjo Ltd Med. Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Hans Peter Hjalmarsson (f. 1959) Suppleant, Verkställande direktör
Lars David Sandström (f. 1972) Ledamot, Ordförande
Agneta Maria Palmér (f. 1978) Ledamot
Eric Gunnar Salander (f. 1967) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande - bedriva mekanisk verkstadsrörelse, utveckling och tillverkning av samt handel med produkter och hjälpmedel för vårdsektorn, att förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmedförenlig verksamhet. Bolaget skall också utöva finansieringsverksamhet och likviditetsförvaltning genom in- och utlåning till företag med ekonomisk intressegemenskap och genom placering av kassamedel från dessa företag i bank eller på annat sätt, vidareatt bedriva handel med valutor i det gemensamma intresset och att ställa borgen och garantier för företagens räkning och bedriva därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om kreditmarknadsbolag eller i bankaktiebolagslagen. Medelför verksamheten anskaffas inte från allmänheten.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se