>

RC Hisservice AB

Org.nr:

556461-0821

Adress:

Box 1116

Postnummer:

432 15 Varberg

Telefon:

0340-18820

Moderbolag:

Visa allt om RC Hisservice AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2016-06 2015-06
Antal anställda 44 42 42 39
Nettoomsättning (tkr) 76 855 39 718 82 105 73 428
Rörelseresultat (tkr) 3 214 1 653 3 166 4 574
Årets resultat (tkr) 2 892 1 481 2 335 3 078
Summa eget kapital (tkr) 23 222 20 198 18 879 16 357
Rörelsemarginal % 4.2 4.2 3.9 6.2
Avk. eget kapital % 15.9 14.3 14.3 19.9
Soliditet % 59.8 54.4 57.5 54.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 747 946 1 955 1 883
Resultat/anställd (tkr) 73 79 75 117
Lön/anställd (tkr) 610 586 550 585

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2016-06 2015-06
Nettoomsättning 76 855 39 718 82 105 73 428
Arbetskraftskostnad -26 819 -12 312 -23 079 -22 806
Avskrivningar -238 -125 -165 -87
Andra rörelsekostnader -37 753 -21 061 -47 895 -39 084
Jämförelsestörande poster operativt 0 -32 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 372 58 101 120
Övriga rörelsekostnader -9 203 -4 593 -7 901 -6 997
Rörelseresultat 3 214 1 653 3 166 4 574
Ränteintäkter 1 238 144 85 169
Räntekostnader -4 0 0 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 234 144 85 167
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 448 1 797 3 251 4 741
Skatt -995 -401 -728 -1 074
Årets resultat 3 453 1 396 2 523 3 667
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 453 1 396 2 523 3 667
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -562 117 -187 -589
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -158 33 -53 -166
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2016-06 2015-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 6 639 6 761 2 244
Maskiner och inventarier 296 393 413 16
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 477
Summa materiella anläggningstillgångar 296 7 032 7 174 3 737
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 296 7 032 7 174 3 737
Varulager 2 146 2 122 1 837 2 302
Kundfordringar 11 380 13 126 12 164 8 657
Övriga omsättningstillgångar 4 598 2 609 2 800 2 321
Summa operativa omsättningstillgångar 18 124 17 857 16 801 13 280
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 500 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 8 103 6 984 8 157 8 170
Likvida medel 4 779 5 246 682 4 940
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 20 382 12 230 8 839 13 110
Summa tillgångar 38 802 37 119 32 814 30 127

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 17 684 14 793 13 357 11 022
EK-andel av obeskattade reserver 5 538 5 405 5 522 5 335
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 222 20 198 18 879 16 357

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 562 1 525 1 558 1 505
Leverantörsskulder 3 707 4 643 5 073 5 888
Övriga kortfristiga skulder 10 311 10 753 7 305 6 377
Summa operativa skulder 15 580 16 921 13 936 13 770

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 38 802 37 119 32 815 30 127
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2016-06 2015-06
Rörelsemarginal % 4.2 4.2 3.9 6.2
Avkastning på eget kapital % 15.9 14.3 14.3 19.9
Soliditet % 59.8 54.4 57.5 54.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 148.0 136.0 126.0 130.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.13 0.01 0.07
Räntetäckningsgrad % 1 113 - - 2 371.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 747 1 891 1 955 1 883
Rörelseresultat per anställd (tkr) 73 79 75 117
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 610 586 550 585

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 252
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 252 18 658
Värdeförändring (%) 12.0 1 084 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 94.0 45 18 658
Rörelsemarginal (%) 4.2 1 511 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 15.9 1 558 18 658
Soliditet (%) 59.8 542 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 747 1 174 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 73 1 485 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 610 580 18 658
Nettoomsättning (tkr) 76 855 298 18 658
Rörelseresultat (tkr) 3 214 455 18 658
Antal anställda 44 182 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

RC Hisservice AB har ökat omsättningen senaste året med 94.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 298 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

RC Hisservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 511 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

RC Hisservice AB har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 182 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

RC Hisservice AB har under det senaste året en soliditet på 59.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 542 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

RC Hisservice AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva försäljning, installation och underhåll av hissar och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se