>

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag

Org.nr:

556409-3036

Adress:

Box 43

Postnummer:

952 21 Kalix

Telefon:

0911-36088
Visa allt om Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 7 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 9 935 8 159 7 892 9 726
Rörelseresultat (tkr) 7 610 190 -663 82
Årets resultat (tkr) 6 087 38 -437 -16
Summa eget kapital (tkr) 8 520 2 909 2 870 3 604
Rörelsemarginal % 76.6 2.3 -8.4 0.8
Avk. eget kapital % 104.6 1.3 -22.7 -1.4
Soliditet % 72.6 53.1 50.0 62.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 419 1 360 1 315 1 621
Resultat/anställd (tkr) 1 087 32 -111 14
Lön/anställd (tkr) 359 359 327 308

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 9 935 8 159 7 892 9 726
Arbetskraftskostnad -2 513 -2 151 -1 961 -1 846
Avskrivningar -107 -126 -260 -361
Andra rörelsekostnader -7 393 -4 759 -5 643 -6 561
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 211 15 62 62
Övriga rörelsekostnader -1 523 -948 -753 -938
Rörelseresultat 7 610 190 -663 82
Ränteintäkter 69 0 0 6
Räntekostnader -127 -152 -155 -149
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -58 -152 -155 -143
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 552 38 -818 -61
Skatt -1 574 0 84 10
Årets resultat 5 978 38 -734 -51
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 978 38 -734 -51
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 109 0 297 34
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 31 0 84 10
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 39 455 484 514
Maskiner och inventarier 344 903 1 000 1 213
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 383 1 358 1 484 1 727
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 22 0
Summa operativa anläggningstillgångar 383 1 358 1 506 1 727
Varulager 1 640 2 852 2 329 3 204
Kundfordringar 1 169 1 123 1 784 738
Övriga omsättningstillgångar 4 397 121 115 112
Summa operativa omsättningstillgångar 7 206 4 096 4 228 4 054
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 19 0 22
Likvida medel 4 144 0 6 6
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 144 19 6 28
Summa tillgångar 11 733 5 473 5 740 5 809

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 8 520 2 433 2 395 2 832
EK-andel av obeskattade reserver 0 476 475 772
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 520 2 909 2 870 3 604

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 667 781 187
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 584 1 215 835 1 040
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 584 1 882 1 616 1 227

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 134 134 398
Leverantörsskulder 5 254 786 325
Övriga kortfristiga skulder 1 624 295 334 255
Summa operativa skulder 1 629 683 1 254 978

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 733 5 474 5 740 5 809
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 76.6 2.3 -8.4 0.8
Avkastning på eget kapital % 104.6 1.3 -22.7 -1.4
Soliditet % 72.6 53.1 50.0 62.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 18.6 64.7 56.3 34.0
Kassalikviditet % 302.0 71.0 97.0 53.0
Likviditetsberedskap % 0.42 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 60.46 1.25 -4.28 0.59
Omsättning per anställd (tkr) 1 419 1 360 1 315 1 621
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 087 32 -111 14
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 359 359 327 308

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 411
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 411 11 075
Värdeförändring (%) 377.0 27 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 336 11 075
Rörelsemarginal (%) 76.6 8 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 104.6 55 11 075
Soliditet (%) 72.6 184 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 419 981 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 087 35 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 359 1 704 11 075
Nettoomsättning (tkr) 9 935 1 097 11 075
Rörelseresultat (tkr) 7 610 115 11 075
Antal anställda 7 1 012 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 097 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 76.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 8 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 012 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 72.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 184 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva laxodling, fiskberedning, fiskkonservering, grossistförsäljning av fisk samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se