>

SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag

Org.nr:

556408-6428

Adress:

Vännasvägen 7

Postnummer:

956 32 Överkalix

Telefon:

0926-40042
Visa allt om SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 704 6 760 6 509 5 881
Rörelseresultat (tkr) 740 -152 66 279
Årets resultat (tkr) 492 -160 43 219
Summa eget kapital (tkr) 1 153 546 706 663
Rörelsemarginal % 9.6 -2.2 1.0 4.7
Avk. eget kapital % 71.3 -25.6 6.3 39.6
Soliditet % 52.9 35.0 40.0 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 541 1 352 1 302 1 176
Resultat/anställd (tkr) 148 -30 13 56
Lön/anställd (tkr) 549 532 416 375

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 7 704 6 760 6 509 5 881
Arbetskraftskostnad -2 743 -2 662 -2 078 -1 873
Avskrivningar -35 -35 -42 -24
Andra rörelsekostnader -3 569 -3 626 -3 673 -3 154
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 2 10 4
Övriga rörelsekostnader -620 -591 -660 -555
Rörelseresultat 740 -152 66 279
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -6 -8 -10 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 -8 -10 -18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 734 -160 56 261
Skatt -128 0 -13 -42
Årets resultat 606 -160 43 219
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 606 -160 43 219
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -114 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -32 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 162 181 200 219
Maskiner och inventarier 16 30 46 49
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 178 211 246 268
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 178 211 246 268
Varulager 401 352 377 336
Kundfordringar 612 551 687 471
Övriga omsättningstillgångar 197 110 93 34
Summa operativa omsättningstillgångar 1 210 1 013 1 157 841
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 1 1 1
Likvida medel 790 337 362 494
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 791 338 363 495
Summa tillgångar 2 179 1 562 1 766 1 604

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 039 546 706 663
EK-andel av obeskattade reserver 114 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 153 546 706 663

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 217 257 296 334
Externa finansiella skulder, kortfristiga 40 40 40 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 257 297 336 374

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 42 10 10 10
Leverantörsskulder 213 198 306 186
Övriga kortfristiga skulder 513 512 408 371
Summa operativa skulder 768 720 724 567

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 178 1 563 1 766 1 604
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 9.6 -2.2 1.0 4.7
Avkastning på eget kapital % 71.3 -25.6 6.3 39.6
Soliditet % 52.9 35.0 40.0 41.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.3 54.4 47.6 56.4
Kassalikviditet % 209.0 133.0 151.0 167.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.05 0.06 0.08
Räntetäckningsgrad % 123.33 -19 6.6 15.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 541 1 352 1 302 1 176
Rörelseresultat per anställd (tkr) 148 -30 13 56
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549 532 416 375

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 476
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 476 11 075
Värdeförändring (%) 178.0 70 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 519 11 075
Rörelsemarginal (%) 9.6 519 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 71.3 158 11 075
Soliditet (%) 52.9 566 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 541 851 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 148 568 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 549 622 11 075
Nettoomsättning (tkr) 7 704 1 285 11 075
Rörelseresultat (tkr) 740 834 11 075
Antal anställda 5 1 323 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 285 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 519 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 323 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 566 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

SVARTBYNS FORDONSSERVICE Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fordonsreparationer, billackering, svetsning och försäljning av reservdelar, dessutom äga och förvalta fastigheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se