>

Varbergs Betongbyggen Aktiebolag

Org.nr:

556391-4265

Adress:

Box 136

Postnummer:

432 23 Varberg

Telefon:

0340-85580
Visa allt om Varbergs Betongbyggen Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 39 313 17 956 16 226 31 976
Rörelseresultat (tkr) 2 307 1 828 1 624 2 413
Årets resultat (tkr) 1 773 581 722 669
Summa eget kapital (tkr) 5 264 5 538 6 142 5 311
Rörelsemarginal % 5.9 10.2 10.0 7.5
Avk. eget kapital % 32.0 -0.1 14.5 13.2
Soliditet % 47.2 60.3 69.5 60.8
Omsättning/anställd (tkr) 6 552 2 993 2 704 5 329
Resultat/anställd (tkr) 385 305 271 402
Lön/anställd (tkr) 508 404 456 497

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 39 313 17 956 16 226 31 976
Arbetskraftskostnad -3 046 -2 426 -2 734 -2 979
Avskrivningar -164 -156 -101 -132
Andra rörelsekostnader -33 130 -12 888 -11 192 -25 849
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 0 271 57
Övriga rörelsekostnader -703 -658 -846 -660
Rörelseresultat 2 307 1 828 1 624 2 413
Ränteintäkter 147 81 200 77
Räntekostnader -1 -3 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -176 -1 478 -581 -1 238
Finansnetto -30 -1 400 -382 -1 161
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 277 428 1 242 1 252
Skatt -551 -431 -411 -571
Årets resultat 1 726 -3 831 681
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 726 -3 831 681
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 47 585 -109 -11
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 13 165 -31 -3
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 385 487 553 305
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 385 487 553 305
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 385 487 553 305
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 51 437
Övriga omsättningstillgångar 977 3 039 906 650
Summa operativa omsättningstillgångar 977 3 039 957 1 087
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 1 500 2 000
Likvida medel 9 787 5 657 5 831 5 340
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 787 5 657 7 331 7 340
Summa tillgångar 11 149 9 183 8 841 8 732

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 155 5 382 5 401 4 679
EK-andel av obeskattade reserver 109 156 741 632
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 264 5 538 6 142 5 311

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 31 44 209 178
Leverantörsskulder 2 976 1 246 453 473
Övriga kortfristiga skulder 2 878 2 354 2 037 2 770
Summa operativa skulder 5 885 3 644 2 699 3 421

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 149 9 182 8 841 8 732
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.9 10.2 10.0 7.5
Avkastning på eget kapital % 32.0 -0.1 14.5 13.2
Soliditet % 47.2 60.3 69.5 60.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 184.0 242.0 273.0 198.0
Likviditetsberedskap % 0.25 0.32 0.36 0.17
Räntetäckningsgrad % 2 278 143.67 1 243 -
Omsättning per anställd (tkr) 6 552 2 993 2 704 5 329
Rörelseresultat per anställd (tkr) 385 305 271 402
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 404 456 497

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 833
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 833 18 658
Värdeförändring (%) 6.0 1 290 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 119.0 33 18 658
Rörelsemarginal (%) 5.9 1 239 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 32.0 967 18 658
Soliditet (%) 47.2 1 009 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 552 124 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 385 333 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 1 315 18 658
Nettoomsättning (tkr) 39 313 515 18 658
Rörelseresultat (tkr) 2 307 606 18 658
Antal anställda 6 1 526 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Varbergs Betongbyggen Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 119.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 515 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Varbergs Betongbyggen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 239 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Varbergs Betongbyggen Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 526 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Varbergs Betongbyggen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 009 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Varbergs Betongbyggen Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se