>

Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag

Org.nr:

556351-2614

Adress:

Drottninggatan 50

Postnummer:

702 22 Örebro

Telefon:

019-142700
Visa allt om Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 3 876 5 329 5 593 5 454
Rörelseresultat (tkr) 213 641 702 101
Årets resultat (tkr) 1 558 557 508 125
Summa eget kapital (tkr) 1 684 696 840 482
Rörelsemarginal % 5.5 12.0 12.6 1.9
Avk. eget kapital % 130.8 59.3 76.7 2.8
Soliditet % 82.1 37.3 44.9 26.6
Omsättning/anställd (tkr) 969 1 332 1 398 1 364
Resultat/anställd (tkr) 53 160 176 25
Lön/anställd (tkr) 449 621 601 639

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 3 876 5 329 5 593 5 454
Arbetskraftskostnad -1 794 -2 483 -2 402 -2 557
Avskrivningar -58 -209 -235 -259
Andra rörelsekostnader 0 -162 -127 -143
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 54 0 43
Övriga rörelsekostnader -1 812 -1 888 -2 127 -2 437
Rörelseresultat 213 641 702 101
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -40 -45 -43 -78
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 429 -2 0 10
Finansnetto 1 389 -47 -43 -68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 602 594 659 33
Skatt -45 -138 -152 -17
Årets resultat 1 557 456 507 16
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 557 456 507 16
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 101 0 109
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 29 0 31
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 12 25 39
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 12 25 39
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 479 1 212 848 1 058
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 51 0
Summa materiella anläggningstillgångar 479 1 212 899 1 058
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 479 1 274 924 1 097
Varulager 0 133 108 114
Kundfordringar 256 152 184 253
Övriga omsättningstillgångar 114 24 15 140
Summa operativa omsättningstillgångar 370 309 307 507
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 98 100 0
Likvida medel 1 201 183 542 210
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 201 281 642 210
Summa tillgångar 2 050 1 864 1 873 1 814

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 684 696 739 381
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 101 101
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 684 696 840 482

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 213 460 332 630
Externa finansiella skulder, kortfristiga 47 178 133 195
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 260 638 465 825

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 29 30
Leverantörsskulder 21 112 191 132
Övriga kortfristiga skulder 86 417 348 347
Summa operativa skulder 107 529 568 509

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 051 1 863 1 873 1 816
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 5.5 12.0 12.6 1.9
Avkastning på eget kapital % 130.8 59.3 76.7 2.8
Soliditet % 82.1 37.3 44.9 26.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.4 91.7 55.3 171.0
Kassalikviditet % 1 020.0 51.0 110.0 89.0
Likviditetsberedskap % 0.31 0.03 0.1 0.04
Räntetäckningsgrad % 41.05 14.2 16.33 1.42
Omsättning per anställd (tkr) 969 1 332 1 398 1 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53 160 176 25
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 449 621 601 639

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 107
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 107 12 714
Värdeförändring (%) 178.0 74 12 714
Tillväxt i omsättning (%) -27.0 1 966 12 714
Rörelsemarginal (%) 5.5 1 016 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 130.8 59 12 714
Soliditet (%) 82.1 60 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 969 1 673 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53 1 263 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 449 1 425 12 714
Nettoomsättning (tkr) 3 876 1 964 12 714
Rörelseresultat (tkr) 213 1 478 12 714
Antal anställda 4 1 643 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 964 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 18%. Företaget har under jämförelseåret den 1 016 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 1 643 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 82.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 66%. Företaget är under jämförelseåret det 60 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

Mikael Månsson Tandläkare Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tandläkarpraktik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se