>

Engelsons Postorder AB

Org.nr:

556333-9331

Adress:

Kanslistvägen 6

Postnummer:

311 39 Falkenberg

Telefon:

0346-713840
Visa allt om Engelsons Postorder AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 44 43 35 27
Nettoomsättning (tkr) 257 541 199 556 156 581 135 292
Rörelseresultat (tkr) 50 200 33 659 21 498 22 733
Årets resultat (tkr) 6 037 21 431 15 140 16 029
Summa eget kapital (tkr) 78 537 81 642 56 353 39 062
Rörelsemarginal % 19.5 16.9 13.7 16.8
Avk. eget kapital % 62.8 39.1 36.2 45.0
Soliditet % 51.3 74.4 69.5 53.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 853 4 641 4 474 5 011
Resultat/anställd (tkr) 1 141 783 614 842
Lön/anställd (tkr) 567 469 505 522

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 257 541 199 556 156 581 135 292
Arbetskraftskostnad -24 928 -20 175 -17 670 -14 083
Avskrivningar -1 684 -1 592 -1 459 -897
Andra rörelsekostnader -131 015 -102 057 -80 839 -66 480
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 269 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -49 983 -42 073 -35 115 -31 099
Rörelseresultat 50 200 33 659 21 498 22 733
Ränteintäkter 1 585 974 1 024 760
Räntekostnader 0 -2 -284 -272
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 585 972 740 488
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 51 785 34 631 22 238 23 221
Skatt -1 490 -7 641 -4 947 -5 157
Årets resultat 50 295 26 990 17 291 18 064
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 50 295 26 990 17 291 18 064
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 143 -5 359 -2 151 -1 794
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 322 -1 511 -607 -506
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 958 1 292 601 576
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 958 1 292 601 576
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 468 6 654 7 137 4 460
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 468 6 654 7 137 4 460
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 426 7 946 7 738 5 036
Varulager 84 577 57 930 44 280 40 595
Kundfordringar 16 761 10 576 8 510 8 352
Övriga omsättningstillgångar 3 582 967 1 761 524
Summa operativa omsättningstillgångar 104 920 69 473 54 551 49 471
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 38 872 32 357 18 849 18 814
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 38 872 32 357 18 849 18 814
Summa tillgångar 153 218 109 776 81 138 73 321

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 52 317 54 280 34 349 19 209
EK-andel av obeskattade reserver 26 220 27 362 22 004 19 853
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 78 537 81 642 56 353 39 062

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 51 105 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 4 930 8 784 19 503
Summa finansiella skulder 51 105 4 930 8 784 19 503

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 7 395 7 718 6 206 5 599
Leverantörsskulder 6 326 6 130 2 898 4 552
Övriga kortfristiga skulder 9 855 9 356 6 897 4 605
Summa operativa skulder 23 576 23 204 16 001 14 756

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 153 218 109 776 81 138 73 321
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.5 16.9 13.7 16.8
Avkastning på eget kapital % 62.8 39.1 36.2 45.0
Soliditet % 51.3 74.4 69.5 53.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 65.1 6.0 15.6 49.9
Kassalikviditet % 366.0 215.0 157.0 97.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.16 0.12 0.14
Räntetäckningsgrad % - 17 316.5 79.3 86.37
Omsättning per anställd (tkr) 5 853 4 641 4 474 5 011
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 141 783 614 842
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 567 469 505 522

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 46
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 46 18 658
Värdeförändring (%) 5.0 1 338 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 29.0 315 18 658
Rörelsemarginal (%) 19.5 263 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 62.8 393 18 658
Soliditet (%) 51.3 828 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 853 152 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 141 73 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 567 825 18 658
Nettoomsättning (tkr) 257 541 85 18 658
Rörelseresultat (tkr) 50 200 38 18 658
Antal anställda 44 181 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Engelsons Postorder AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 85 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Engelsons Postorder AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 263 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Engelsons Postorder AB har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 181 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Engelsons Postorder AB har under det senaste året en soliditet på 51.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 828 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Engelsons Postorder AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva postorderförsäljning av konfektion, textiler o.d. samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se