>

Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Org.nr:

556330-3980

Adress:

Box 31

Postnummer:

301 02 Halmstad

Telefon:

035-218380
Visa allt om Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 49 48 44 43
Nettoomsättning (tkr) 217 082 207 127 199 159 194 703
Rörelseresultat (tkr) 59 641 61 821 52 806 48 052
Årets resultat (tkr) 17 020 7 823 360 -2 843
Summa eget kapital (tkr) 344 421 329 741 321 918 321 492
Rörelsemarginal % 27.5 29.8 26.5 24.7
Avk. eget kapital % 16.1 14.4 15.5 10.2
Soliditet % 60.8 60.5 59.5 60.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 430 4 315 4 526 4 528
Resultat/anställd (tkr) 1 217 1 288 1 200 1 117
Lön/anställd (tkr) 566 591 641 619

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 217 082 207 127 199 159 194 703
Arbetskraftskostnad -27 721 -28 369 -28 196 -26 620
Avskrivningar -32 009 -30 729 -31 404 -30 277
Andra rörelsekostnader -68 947 -59 983 -59 323 -59 695
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 72 139 73 32
Övriga rörelsekostnader -28 836 -26 364 -27 503 -30 091
Rörelseresultat 59 641 61 821 52 806 48 052
Ränteintäkter 0 0 1 60
Räntekostnader -1 294 -1 766 -2 749 -3 581
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 294 -1 766 -2 748 -3 521
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 58 347 60 055 50 058 44 531
Skatt -4 167 -13 232 -132 -14 293
Årets resultat 54 180 46 823 49 926 30 238
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 54 180 46 823 49 926 30 238
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 2 340 -39 000 -66 -50 677
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 660 -11 000 -19 -14 293
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 7 791 8 033 8 274 8 567
Maskiner och inventarier 385 262 382 366 384 421 390 063
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 608 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 399 661 390 399 392 695 398 630
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 399 661 390 399 392 695 398 630
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 228 60 477
Övriga omsättningstillgångar 28 009 29 115 26 141 25 561
Summa operativa omsättningstillgångar 28 009 29 343 26 201 26 038
Fordringar på koncern- och intresseföretag 138 898 124 954 36 104 661
Övriga externa finansiella tillgångar 249 249 121 896 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 139 147 125 203 121 932 104 661
Summa tillgångar 566 817 544 945 540 828 529 329

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 92 458 75 438 67 615 67 255
EK-andel av obeskattade reserver 251 963 254 303 254 303 254 237
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 344 421 329 741 321 918 321 492

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 90 667
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 30 667
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 85 000 85 000 85 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 40 791 38 861 43 463 0
Summa finansiella skulder 125 791 123 861 128 463 121 334

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 71 067 71 727 71 727 71 708
Leverantörsskulder 9 676 9 315 10 319 4 682
Övriga kortfristiga skulder 15 862 10 301 8 401 10 113
Summa operativa skulder 96 605 91 343 90 447 86 503

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 566 817 544 945 540 828 529 329
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 27.5 29.8 26.5 24.7
Avkastning på eget kapital % 16.1 14.4 15.5 10.2
Soliditet % 60.8 60.5 59.5 60.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 36.5 37.6 39.9 37.7
Kassalikviditet % 42.0 50.0 42.0 57.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 46.09 35.01 19.21 13.44
Omsättning per anställd (tkr) 4 430 4 315 4 526 4 528
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 217 1 288 1 200 1 117
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 591 641 619

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 27
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 27 18 658
Värdeförändring (%) 6.0 1 286 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 1 250 18 658
Rörelsemarginal (%) 27.5 111 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 16.1 1 551 18 658
Soliditet (%) 60.8 509 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 430 269 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 217 66 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 829 18 658
Nettoomsättning (tkr) 217 082 108 18 658
Rörelseresultat (tkr) 59 641 32 18 658
Antal anställda 49 161 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Halmstads Energi och Miljö Nät AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 108 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Halmstads Energi och Miljö Nät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 27.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 111 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Halmstads Energi och Miljö Nät AB har under det senaste året 49 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 161 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Halmstads Energi och Miljö Nät AB har under det senaste året en soliditet på 60.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 509 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Halmstads Energi och Miljö Nät AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Halmstads kommun bedriva nätverksamhet, äga anläggningar, förvalta fast och lös egendom samt äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se