>

Derome Förvaltning AB

Org.nr:

556329-6572

Adress:

Stålgatan 7

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-666430
Visa allt om Derome Förvaltning AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 27 26 0 0
Nettoomsättning (tkr) 20 103 19 596 319 246
Rörelseresultat (tkr) 89 084 25 840 2 757 4 339
Årets resultat (tkr) 82 220 30 124 2 790 4 308
Summa eget kapital (tkr) 153 576 81 310 49 817 47 247
Rörelsemarginal % 443.1 131.9 864.3 1 763.8
Avk. eget kapital % 76.5 41.4 6.1 10.5
Soliditet % 88.1 94.2 20.7 35.6
Omsättning/anställd (tkr) 745 754 n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) 3 299 994 n/a n/a
Lön/anställd (tkr) 553 548 n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 103 19 596 319 246
Arbetskraftskostnad -14 934 -14 236 0 -218
Avskrivningar -158 0 0 0
Andra rörelsekostnader 14 935 14 128 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 91 151 28 343 2 789 4 311
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -22 013 -21 991 -351 0
Rörelseresultat 89 084 25 840 2 757 4 339
Ränteintäkter 538 74 864 1 367
Räntekostnader 0 -1 -686 -984
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 538 73 178 383
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 89 622 25 913 2 935 4 722
Skatt 182 1 247 39 0
Årets resultat 89 804 27 160 2 974 4 722
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 89 804 27 160 2 974 4 722
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -6 297 8 223 140 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 776 2 319 39 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 576 697 508 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 576 697 508 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 34 852 34 852 28 928 19 406
Summa operativa anläggningstillgångar 35 428 35 549 29 436 19 406
Varulager 174 143 201 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 57 794 884 1 332 65
Summa operativa omsättningstillgångar 57 968 1 027 1 533 65
Fordringar på koncern- och intresseföretag 78 970 49 784 166 505 108 336
Övriga externa finansiella tillgångar 1 958 0 0 0
Likvida medel 0 0 43 315 5 009
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 80 928 49 784 209 820 113 345
Summa tillgångar 174 324 86 360 240 789 132 816

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 152 160 79 941 49 817 47 107
EK-andel av obeskattade reserver 1 416 1 369 0 140
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 153 576 81 310 49 817 47 247

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 16 010 0 188 862 85 529
Summa finansiella skulder 16 010 0 188 862 85 529

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 399 386 0 39
Leverantörsskulder 924 853 139 0
Övriga kortfristiga skulder 3 415 3 811 1 972 0
Summa operativa skulder 4 738 5 050 2 111 39

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 174 324 86 360 240 790 132 815
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 443.1 131.9 864.3 1 763.8
Avkastning på eget kapital % 76.5 41.4 6.1 10.5
Soliditet % 88.1 94.2 20.7 35.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 10.4 0.0 379.1 181.0
Kassalikviditet % 284.0 19.0 23.0 6.0
Likviditetsberedskap % 0 0 135.78 20.36
Räntetäckningsgrad % - 25 914 5.28 5.8
Omsättning per anställd (tkr) 745 754 - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 299 994 n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 553 548 - -

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 30
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 30 18 658
Värdeförändring (%) 109.0 199 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 412 18 658
Rörelsemarginal (%) 443.1 4 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 76.5 282 18 658
Soliditet (%) 88.1 31 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 745 2 472 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 299 14 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 553 918 18 658
Nettoomsättning (tkr) 20 103 919 18 658
Rörelseresultat (tkr) 89 084 23 18 658
Antal anställda 27 315 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Derome Förvaltning AB har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 919 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Derome Förvaltning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 443.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 42%. Företaget har under jämförelseåret den 4 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Derome Förvaltning AB har under det senaste året 27 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 315 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Derome Förvaltning AB har under det senaste året en soliditet på 88.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 31 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Derome Förvaltning AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier samt direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 44 258 39 464 37 037 36 415
Rörelseresultat (tkr) 27 829 13 397 16 399 21 058
Årets resultat (tkr) 21 386 6 153 8 934 13 433
Summa eget kapital (tkr) 306 999 79 064 74 179 65 258
Rörelsemarginal (%) 62.9 33.9 44.3 57.8
Avk. eget kapital (%) 11.1 8.0 12.8 22.9
Soliditet (%) 22.6 20.6 26.4 24.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se