>

Rydma AB

Org.nr:

556312-0954

Adress:

Adolfsbergsvägen 4

Postnummer:

702 27 Örebro

Telefon:

073-0772720
Visa allt om Rydma AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 6 4 2
Nettoomsättning (tkr) 6 321 3 559 2 317 650
Rörelseresultat (tkr) 1 746 142 214 126
Årets resultat (tkr) 1 031 85 188 123
Summa eget kapital (tkr) 1 512 450 448 243
Rörelsemarginal % 27.6 4.0 9.2 19.4
Avk. eget kapital % 138.0 22.8 59.1 71.4
Soliditet % 45.8 28.0 40.5 46.1
Omsättning/anställd (tkr) 790 593 579 325
Resultat/anställd (tkr) 218 24 54 63
Lön/anställd (tkr) 381 372 388 207

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 6 321 3 559 2 317 650
Arbetskraftskostnad -3 050 -2 230 -1 551 -413
Avskrivningar -51 -50 -21 -11
Andra rörelsekostnader -9 -181 -174 -68
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 465 -956 -357 -32
Rörelseresultat 1 746 142 214 126
Ränteintäkter 0 0 1 3
Räntekostnader -8 -5 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -8 -5 -1 3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 738 137 213 129
Skatt -384 -35 -9 -1
Årets resultat 1 354 102 204 128
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 354 102 204 128
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -323 -16 -17 -5
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -91 -5 -5 -1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 130 214 126 45
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 130 214 126 45
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 130 214 126 45
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 028 617 441 199
Övriga omsättningstillgångar 115 151 16 15
Summa operativa omsättningstillgångar 1 143 768 457 214
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 026 627 524 267
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 026 627 524 267
Summa tillgångar 3 299 1 609 1 107 526

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 151 412 427 238
EK-andel av obeskattade reserver 361 38 21 5
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 512 450 448 243

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 102 11 6 1
Leverantörsskulder 26 188 10 59
Övriga kortfristiga skulder 1 659 959 643 223
Summa operativa skulder 1 787 1 158 659 283

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 299 1 608 1 107 526
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 27.6 4.0 9.2 19.4
Avkastning på eget kapital % 138.0 22.8 59.1 71.4
Soliditet % 45.8 28.0 40.5 46.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 188.0 122.0 150.0 171.0
Likviditetsberedskap % 0.32 0.18 0.23 0.41
Räntetäckningsgrad % 218.25 28.4 107.5 -
Omsättning per anställd (tkr) 790 593 579 325
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218 24 54 63
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 381 372 388 207

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 013
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 013 12 714
Värdeförändring (%) 327.0 32 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 78.0 60 12 714
Rörelsemarginal (%) 27.6 103 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 138.0 48 12 714
Soliditet (%) 45.8 794 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 790 1 845 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218 495 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 381 1 751 12 714
Nettoomsättning (tkr) 6 321 1 577 12 714
Rörelseresultat (tkr) 1 746 622 12 714
Antal anställda 8 984 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rydma AB har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 577 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rydma AB har det senaste året en rörelsemarginal på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 103 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

Rydma AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 984 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

Rydma AB har under det senaste året en soliditet på 45.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 794 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

Rydma AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är handel med värdepapper, försäljning av kapitalvaror och förvaltning av fastigheter. Uthyrning av personal och event o upplevelse samt biluthyrning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se