>

Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro

Org.nr:

556293-5352

Adress:

Adolfsbergsvägen 4

Postnummer:

702 27 Örebro

Telefon:

019-272264
Visa allt om Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 5 5 5 6
Nettoomsättning (tkr) 5 324 4 952 4 851 4 548
Rörelseresultat (tkr) 682 383 17 -185
Årets resultat (tkr) 400 354 15 -184
Summa eget kapital (tkr) 1 299 766 395 380
Rörelsemarginal % 12.8 7.7 0.4 -4.1
Avk. eget kapital % 51.6 63.9 4.1 -39.2
Soliditet % 55.6 48.5 30.8 30.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 065 990 970 758
Resultat/anställd (tkr) 136 77 3 -31
Lön/anställd (tkr) 523 542 589 485

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 5 324 4 952 4 851 4 548
Arbetskraftskostnad -2 617 -2 708 -2 943 -2 910
Avskrivningar -34 -39 -32 -81
Andra rörelsekostnader -1 024 -869 -924 -936
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 6 3 0
Övriga rörelsekostnader -971 -959 -938 -806
Rörelseresultat 682 383 17 -185
Ränteintäkter 0 0 5 7
Räntekostnader 0 -7 -6 -7
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 -7 -1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 682 376 16 -185
Skatt -150 -5 0 0
Årets resultat 532 371 16 -185
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 532 371 16 -185
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -133 -17 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -38 -5 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 53 88 126 96
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 88 126 96
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 53 88 126 96
Varulager 321 281 185 252
Kundfordringar 790 651 707 646
Övriga omsättningstillgångar 179 214 49 88
Summa operativa omsättningstillgångar 1 290 1 146 941 986
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 992 345 215 186
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 992 345 215 186
Summa tillgångar 2 335 1 579 1 282 1 268

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 148 749 395 380
EK-andel av obeskattade reserver 151 17 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 299 766 395 380

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 42 5 0 0
Leverantörsskulder 191 154 135 153
Övriga kortfristiga skulder 803 655 752 735
Summa operativa skulder 1 036 814 887 888

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 335 1 580 1 282 1 268
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 12.8 7.7 0.4 -4.1
Avkastning på eget kapital % 51.6 63.9 4.1 -39.2
Soliditet % 55.6 48.5 30.8 30.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 197.0 150.0 109.0 104.0
Likviditetsberedskap % 0.19 0.07 0.04 0.04
Räntetäckningsgrad % - 54.71 3.67 -25.43
Omsättning per anställd (tkr) 1 065 990 970 758
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136 77 3 -31
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 542 589 485

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 487
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 487 12 724
Värdeförändring (%) 151.0 95 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 837 12 724
Rörelsemarginal (%) 12.8 431 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 51.6 438 12 724
Soliditet (%) 55.6 495 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 065 1 540 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136 778 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 916 12 724
Nettoomsättning (tkr) 5 324 1 719 12 724
Rörelseresultat (tkr) 682 1 083 12 724
Antal anställda 5 1 424 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 719 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro har det senaste året en rörelsemarginal på 12.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 431 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 424 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro har under det senaste året en soliditet på 55.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 495 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Ekonomidelar i Örebro har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall omfatta sälja handla med bilplåtdelar samt legotillverkning inom verkstadsindustrin, jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se