>

Svalson Aktiebolag

Org.nr:

556267-9059

Adress:

Box 584

Postnummer:

943 28 Öjebyn

Telefon:

0911-66725
Visa allt om Svalson Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-10 2016-10 2015-10 2015-04
Antal anställda 39 34 39 36
Nettoomsättning (tkr) 66 007 52 005 25 007 47 115
Rörelseresultat (tkr) 6 331 2 316 651 2 468
Årets resultat (tkr) 3 001 1 747 4 021 1 450
Summa eget kapital (tkr) 8 138 3 382 12 386 11 849
Rörelsemarginal % 9.6 4.5 2.6 5.2
Avk. eget kapital % 82.6 22.2 8.0 17.0
Soliditet % 32.4 15.7 61.0 51.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 692 1 530 641 1 309
Resultat/anställd (tkr) 162 68 33 69
Lön/anställd (tkr) 644 634 533 540

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-10 2016-10 2015-10 2015-04
Nettoomsättning 66 007 52 005 25 007 47 115
Arbetskraftskostnad -25 104 -21 554 -10 403 -19 425
Avskrivningar -610 -747 -436 -846
Andra rörelsekostnader -25 572 -21 221 -10 208 -18 189
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 111 734 1 183
Övriga rörelsekostnader -8 390 -7 278 -4 043 -7 370
Rörelseresultat 6 331 2 316 651 2 468
Ränteintäkter 0 27 7 183
Räntekostnader -176 -111 -7 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -176 -84 0 155
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 155 2 232 651 2 623
Skatt -1 399 -485 -165 -625
Årets resultat 4 756 1 747 486 1 998
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 756 1 747 486 1 998
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 754 0 3 535 -548
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -495 0 997 -154
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-10 2016-10 2015-10 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 312 3 619 3 928 4 081
Maskiner och inventarier 2 064 2 367 2 586 2 678
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 376 5 986 6 514 6 759
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 376 5 986 6 514 6 759
Varulager 8 423 5 498 5 577 6 295
Kundfordringar 7 027 6 460 4 825 8 846
Övriga omsättningstillgångar 791 1 422 961 825
Summa operativa omsättningstillgångar 16 241 13 380 11 363 15 966
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 1 1 1
Likvida medel 3 465 2 119 2 442 190
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 466 2 120 2 443 191
Summa tillgångar 25 083 21 486 20 320 22 916

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 917 2 916 11 919 7 848
EK-andel av obeskattade reserver 2 221 466 467 4 001
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 138 3 382 12 386 11 849

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 4 268 5 268 0 354
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 000 1 312 500 675
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 268 6 580 500 1 029

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 627 3 132 132 1 129
Leverantörsskulder 2 887 2 690 2 094 3 902
Övriga kortfristiga skulder 5 163 5 703 5 208 5 007
Summa operativa skulder 11 677 11 525 7 434 10 038

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 25 083 21 487 20 320 22 916
Nyckeltal i genomsnitt 2017-10 2016-10 2015-10 2015-04
Rörelsemarginal % 9.6 4.5 2.6 5.2
Avkastning på eget kapital % 82.6 22.2 8.0 17.0
Soliditet % 32.4 15.7 61.0 51.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 64.7 194.5 4.0 8.7
Kassalikviditet % 125.0 103.0 105.0 103.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.04 0.1 0
Räntetäckningsgrad % 35.97 21.11 94 94.68
Omsättning per anställd (tkr) 1 692 1 530 1 282 1 309
Rörelseresultat per anställd (tkr) 162 68 33 69
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 644 634 533 540

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 367
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 367 11 072
Värdeförändring (%) 198.0 61 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 27.0 273 11 072
Rörelsemarginal (%) 9.6 515 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 82.6 109 11 072
Soliditet (%) 32.4 1 199 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 692 728 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 162 528 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 644 264 11 072
Nettoomsättning (tkr) 66 007 186 11 072
Rörelseresultat (tkr) 6 331 134 11 072
Antal anställda 39 145 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Svalson Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 186 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svalson Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 515 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Svalson Aktiebolag har under det senaste året 39 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 22. Företaget är under jämförelseåret den 145 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Svalson Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 32.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 199 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Svalson Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Maud Lisbeth Spencer (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Sven Linus Svensson (f. 1967) Ledamot, Vice verkställande direktör
Marina Zhibaeva Svensson (f. 1966) Suppleant
Lennart Karl Gustaf Olofsson (f. 1959) Revisor
Christine Helen Forsbäck (f. 1968) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning av eldrivna skjutluckor och mekaniska konstruktioner och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se