>

Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag

Org.nr:

556264-8518

Adress:

Järnvägsgatan 53

Postnummer:

933 00 Arvidsjaur

Telefon:

0960-10613
Visa allt om Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 3 946 3 343 3 467 4 020
Rörelseresultat (tkr) 503 -151 -56 6
Årets resultat (tkr) 479 -167 -74 174
Summa eget kapital (tkr) 863 384 551 625
Rörelsemarginal % 12.7 -4.5 -1.6 0.1
Avk. eget kapital % 76.8 -35.9 -12.4 32.1
Soliditet % 72.2 39.3 60.2 52.6
Omsättning/anställd (tkr) 987 836 867 1 005
Resultat/anställd (tkr) 126 -38 -14 2
Lön/anställd (tkr) 427 441 439 515

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 3 946 3 343 3 467 4 020
Arbetskraftskostnad -1 709 -1 765 -1 756 -2 061
Avskrivningar -126 -99 -102 -143
Andra rörelsekostnader -1 186 -1 215 -1 260 -1 473
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -422 -415 -405 -337
Rörelseresultat 503 -151 -56 6
Ränteintäkter 1 0 0 199
Räntekostnader -25 -17 -17 -32
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -24 -17 -17 167
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 479 -168 -73 173
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 479 -168 -73 173
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 479 -168 -73 173
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 54 58 61 65
Maskiner och inventarier 221 344 234 332
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 275 402 295 397
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 275 402 295 397
Varulager 273 265 262 257
Kundfordringar 306 222 297 487
Övriga omsättningstillgångar 78 88 48 37
Summa operativa omsättningstillgångar 657 575 607 781
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 264 0 14 11
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 264 0 14 11
Summa tillgångar 1 196 977 916 1 189

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 863 384 551 625
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 863 384 551 625

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 52 270 10 198
Externa finansiella skulder, kortfristiga 69 69 0 69
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 121 339 10 267

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 113 139 136 118
Övriga kortfristiga skulder 99 115 218 179
Summa operativa skulder 212 254 354 297

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 196 977 915 1 189
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 12.7 -4.5 -1.6 0.1
Avkastning på eget kapital % 76.8 -35.9 -12.4 32.1
Soliditet % 72.2 39.3 60.2 52.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 14.0 88.3 1.8 42.7
Kassalikviditet % 231.0 96.0 101.0 146.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 20.16 -8.88 -3.29 6.41
Omsättning per anställd (tkr) 987 836 867 1 005
Rörelseresultat per anställd (tkr) 126 -38 -14 2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 427 441 439 515

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 619
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 619 11 072
Värdeförändring (%) 197.0 62 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 18.0 406 11 072
Rörelsemarginal (%) 12.7 359 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 76.8 138 11 072
Soliditet (%) 72.2 189 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 987 1 564 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 126 644 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 427 1 380 11 072
Nettoomsättning (tkr) 3 946 1 808 11 072
Rörelseresultat (tkr) 503 1 014 11 072
Antal anställda 4 1 512 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 1 808 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 359 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 1 512 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 72.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 189 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Arvidsjaurs Plåtslageri Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva plåtslageriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se