>

Liljedal Communication AB

Org.nr:

556261-6333

Adress:

Box 1536

Postnummer:

701 15 Örebro

Telefon:

019-175310
Visa allt om Liljedal Communication AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 14 15 15 17
Nettoomsättning (tkr) 15 162 16 851 16 127 16 731
Rörelseresultat (tkr) 1 024 54 -463 -1 376
Årets resultat (tkr) 1 027 54 -481 -1 375
Summa eget kapital (tkr) 1 876 850 795 1 276
Rörelsemarginal % 6.8 0.3 -2.9 -8.2
Avk. eget kapital % 75.3 6.7 -46.4 -70.5
Soliditet % 30.5 18.2 13.8 28.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 083 1 123 1 075 984
Resultat/anställd (tkr) 73 4 -31 -81
Lön/anställd (tkr) 689 666 664 683

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 15 162 16 851 16 127 16 731
Arbetskraftskostnad -9 645 -9 997 -9 953 -11 612
Avskrivningar -87 -162 -271 -266
Andra rörelsekostnader 0 0 -210 -195
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 739 110 11 287
Övriga rörelsekostnader -5 145 -6 748 -6 167 -6 321
Rörelseresultat 1 024 54 -463 -1 376
Ränteintäkter 1 2 3 6
Räntekostnader -2 -5 -24 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 4 4 4 3
Finansnetto 3 1 -17 -19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 027 55 -480 -1 395
Skatt 0 0 0 4
Årets resultat 1 027 55 -480 -1 391
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 027 55 -480 -1 391
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 16
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 4
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 99 186 302 562
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 99 186 302 562
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 99 186 302 562
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 536 2 688 4 783 2 447
Övriga omsättningstillgångar 610 637 649 616
Summa operativa omsättningstillgångar 4 146 3 325 5 432 3 063
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 41 41 41 41
Likvida medel 1 860 1 126 2 762
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 901 1 167 43 803
Summa tillgångar 6 146 4 678 5 777 4 428

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 876 850 795 1 276
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 876 850 795 1 276

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 129 20
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 20 240
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 7 7 7 7
Summa finansiella skulder 7 7 156 267

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 583 238 2 523 475
Övriga kortfristiga skulder 3 680 3 584 2 303 2 411
Summa operativa skulder 4 263 3 822 4 826 2 886

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 146 4 679 5 777 4 429
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.8 0.3 -2.9 -8.2
Avkastning på eget kapital % 75.3 6.7 -46.4 -70.5
Soliditet % 30.5 18.2 13.8 28.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.4 0.8 19.6 20.9
Kassalikviditet % 141.0 116.0 112.0 122.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.07 0 0.05
Räntetäckningsgrad % 514.5 12 -19 -48.82
Omsättning per anställd (tkr) 1 083 1 123 1 075 984
Rörelseresultat per anställd (tkr) 73 4 -31 -81
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 689 666 664 683

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 367
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 367 12 724
Värdeförändring (%) 219.0 61 12 724
Tillväxt i omsättning (%) -10.0 1 726 12 724
Rörelsemarginal (%) 6.8 877 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 75.3 183 12 724
Soliditet (%) 30.5 1 316 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 1 516 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 73 1 108 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 689 219 12 724
Nettoomsättning (tkr) 15 162 931 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 024 876 12 724
Antal anställda 14 600 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Liljedal Communication AB har minskat omsättningen senaste året med -10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 931 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Liljedal Communication AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 877 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Liljedal Communication AB har under det senaste året 14 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 600 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Liljedal Communication AB har under det senaste året en soliditet på 30.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 316 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Liljedal Communication AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva affärsutveckling, marknadskonsultation, reklambyråverksamhet och utställningsproduktion samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se