>

Mediq Sverige AB

Org.nr:

556252-2317

Adress:

Box 10302

Postnummer:

434 24 Kungsbacka

Telefon:

031-3889000
Visa allt om Mediq Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 237 262 246 226
Nettoomsättning (tkr) 1 681 391 1 807 106 1 632 990 1 503 094
Rörelseresultat (tkr) -14 146 -16 288 -20 165 -5 127
Årets resultat (tkr) -24 852 -16 843 -16 626 -3 753
Summa eget kapital (tkr) 108 435 102 436 119 279 117 223
Rörelsemarginal % -0.8 -0.9 -1.2 -0.3
Avk. eget kapital % -23.6 -15.2 -14.1 -3.5
Soliditet % 29.6 22.4 33.2 32.0
Omsättning/anställd (tkr) 7 094 6 897 6 638 6 651
Resultat/anställd (tkr) -60 -62 -82 -23
Lön/anställd (tkr) 1 055 608 928 498

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 681 391 1 807 106 1 632 990 1 503 094
Arbetskraftskostnad -249 944 -159 294 -228 308 -112 656
Avskrivningar -10 968 -12 283 -9 357 -8 155
Andra rörelsekostnader -1 441 731 -1 653 136 -1 416 599 -1 387 275
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 106 1 319 1 110 134
Övriga rörelsekostnader 0 0 -1 -269
Rörelseresultat -14 146 -16 288 -20 165 -5 127
Ränteintäkter 1 410 4 672 1 864 666
Räntekostnader -5 530 -5 227 -2 972 -676
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 120 -555 -1 108 -10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -18 266 -16 843 -21 273 -5 137
Skatt -6 586 0 4 647 1 007
Årets resultat -24 852 -16 843 -16 626 -4 130
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -24 852 -16 843 -16 626 -4 130
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 165 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 894 5 048 8 337 12 237
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 059 5 048 8 337 12 237
Byggnader och mark 886 1 143 1 400 1 658
Maskiner och inventarier 10 817 11 307 7 258 8 917
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 2 009 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 703 12 450 10 667 10 575
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 24 762 17 498 19 004 22 812
Varulager 101 673 167 940 116 852 87 353
Kundfordringar 194 040 218 351 196 728 215 183
Övriga omsättningstillgångar 29 244 13 652 11 489 9 280
Summa operativa omsättningstillgångar 324 957 399 943 325 069 311 816
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 909 32 290 8 310 6 757
Övriga externa finansiella tillgångar 0 7 094 7 094 2 447
Likvida medel 5 352 0 0 22 745
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 261 39 384 15 404 31 949
Summa tillgångar 365 980 456 825 359 477 366 577

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 108 435 102 436 119 279 117 223
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 108 435 102 436 119 279 117 223

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 741 65 630 5 920 12 420
Summa finansiella skulder 12 741 65 630 5 920 12 420

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 12 617 10 538 10 233 9 896
Leverantörsskulder 189 778 230 075 187 781 202 997
Övriga kortfristiga skulder 42 409 48 146 36 264 24 041
Summa operativa skulder 244 804 288 759 234 278 236 934

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 365 980 456 825 359 477 366 577
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.8 -0.9 -1.2 -0.3
Avkastning på eget kapital % -23.6 -15.2 -14.1 -3.5
Soliditet % 29.6 22.4 33.2 32.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 11.7 64.1 5.0 10.6
Kassalikviditet % 93.0 67.0 91.0 103.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.02
Räntetäckningsgrad % -2.3 -2.22 -6.16 -6.6
Omsättning per anställd (tkr) 7 094 6 897 6 638 6 651
Rörelseresultat per anställd (tkr) -60 -62 -82 -23
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 055 608 928 498

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 100
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 100 18 658
Värdeförändring (%) 35.0 614 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -7.0 2 141 18 658
Rörelsemarginal (%) -0.8 2 311 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -23.6 2 433 18 658
Soliditet (%) 29.6 1 773 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 094 116 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) -60 2 479 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 055 31 18 658
Nettoomsättning (tkr) 1 681 391 10 18 658
Rörelseresultat (tkr) -14 146 2 623 18 658
Antal anställda 237 20 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mediq Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 10 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mediq Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 311 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Mediq Sverige AB har under det senaste året 237 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 20 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Mediq Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 29.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 1 773 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Mediq Sverige AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Gunilla Kristina Rittgård (f. 1960) Extern verkställande direktör
Mats Johan Torbjörn Markgren (f. 1962) Extern firmatecknare
Karl Johan Kratz (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med produkter och material för hälso och sjukvårdsbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet. Dessutom får bolaget äga sådan fast egendom som utnyttjas i verksamheten.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se