>

Derome Hus AB

Org.nr:

556250-9223

Adress:

Stålgatan 7

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

Visa allt om Derome Hus AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 61 55 48 44
Nettoomsättning (tkr) 1 404 561 1 084 235 952 571 480 507
Rörelseresultat (tkr) 267 087 117 679 54 213 21 029
Årets resultat (tkr) 190 964 79 978 49 970 18 637
Summa eget kapital (tkr) 489 947 303 487 245 619 206 271
Rörelsemarginal % 19.0 10.9 5.7 4.4
Avk. eget kapital % 57.1 35.6 21.9 5.5
Soliditet % 58.8 55.6 41.7 35.4
Omsättning/anställd (tkr) 23 026 19 713 19 845 10 921
Resultat/anställd (tkr) 4 378 2 140 1 129 478
Lön/anställd (tkr) 776 717 673 665

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 404 561 1 084 235 952 571 480 507
Arbetskraftskostnad -47 351 -39 423 -32 304 -29 239
Avskrivningar -409 -367 -310 -892
Andra rörelsekostnader -1 071 013 -908 982 -857 210 -409 271
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 14 660 12 650 10 000 0
Övriga rörelseintäkter 1 150 3 768 11 571 5 318
Övriga rörelsekostnader -34 511 -34 202 -30 105 -25 394
Rörelseresultat 267 087 117 679 54 213 21 029
Ränteintäkter 219 324 250 621
Räntekostnader -2 377 -2 614 -4 279 -7 935
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -311 0
Finansnetto -2 158 -2 290 -4 340 -7 314
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 264 929 115 389 49 873 13 715
Skatt -38 371 -17 521 -454 -2 591
Årets resultat 226 558 97 868 49 419 11 124
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 226 558 97 868 49 419 11 124
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -35 495 -17 890 622 7 563
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -10 011 -5 046 176 2 133
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 308 3 587 3 867 4 146
Maskiner och inventarier 488 498 77 107
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 796 4 085 3 944 4 253
Andelar i koncern- och intresseföretag 41 395 34 551 34 051 34 026
Summa operativa anläggningstillgångar 45 191 38 636 37 995 38 279
Varulager 304 471 240 762 409 659 481 837
Kundfordringar 182 884 126 013 68 513 18 437
Övriga omsättningstillgångar 41 894 76 349 58 411 30 718
Summa operativa omsättningstillgångar 529 249 443 124 536 583 530 992
Fordringar på koncern- och intresseföretag 251 946 57 552 5 801 9 799
Övriga externa finansiella tillgångar 6 412 6 322 8 771 3 792
Likvida medel 0 1 1 9
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 258 358 63 875 14 573 13 600
Summa tillgångar 832 798 545 635 589 151 582 871

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 425 226 274 262 234 284 194 314
EK-andel av obeskattade reserver 64 721 29 225 11 335 11 957
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 489 947 303 487 245 619 206 271

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 33 500 40 300 47 100 54 833
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 800 6 800 6 800 6 910
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 119 615 99 614
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 55 750 23 898 32 084 66 167
Summa finansiella skulder 96 050 70 998 205 599 227 524

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 38 569 27 168 21 371 20 678
Leverantörsskulder 128 790 101 368 79 663 64 421
Övriga kortfristiga skulder 79 443 42 614 36 899 63 977
Summa operativa skulder 246 802 171 150 137 933 149 076

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 832 798 545 635 589 151 582 871
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.0 10.9 5.7 4.4
Avkastning på eget kapital % 57.1 35.6 21.9 5.5
Soliditet % 58.8 55.6 41.7 35.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 19.6 23.4 83.7 110.3
Kassalikviditet % 83.0 116.0 82.0 24.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 112.46 45.14 12.66 2.73
Omsättning per anställd (tkr) 23 026 19 713 19 845 10 921
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 378 2 140 1 129 478
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 776 717 673 665

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 14
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 14 18 658
Värdeförändring (%) 93.0 246 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 30.0 301 18 658
Rörelsemarginal (%) 19.0 278 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 57.1 455 18 658
Soliditet (%) 58.8 571 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 23 026 16 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 378 9 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 776 140 18 658
Nettoomsättning (tkr) 1 404 561 12 18 658
Rörelseresultat (tkr) 267 087 4 18 658
Antal anställda 61 121 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Derome Hus AB har ökat omsättningen senaste året med 30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 12 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Derome Hus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 278 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Derome Hus AB har under det senaste året 61 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 222.5. Företaget är under jämförelseåret den 121 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Derome Hus AB har under det senaste året en soliditet på 58.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 571 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Derome Hus AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, bedriva handel med samt äga och förvalta fastigheter, byggnads,- och industritillbehör och andra maskiner och inventarier samt värdepapper, utföra förvaltningsservice- och konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se