>

ELVACO Aktiebolag

Org.nr:

556248-6687

Adress:

Kabelgatan 2T

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

0300-30250

Moderbolag:

Visa allt om ELVACO Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 31 30 26 20
Nettoomsättning (tkr) 109 521 84 495 91 161 73 808
Rörelseresultat (tkr) 24 152 17 483 23 702 18 014
Årets resultat (tkr) 13 987 10 482 13 718 10 800
Summa eget kapital (tkr) 73 917 55 172 41 180 22 996
Rörelsemarginal % 22.1 20.7 26.0 24.4
Avk. eget kapital % 29.0 29.0 56.7 54.8
Soliditet % 78.5 83.0 75.9 70.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 533 2 817 3 506 3 690
Resultat/anställd (tkr) 779 583 912 901
Lön/anställd (tkr) 730 532 492 497

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 109 521 84 495 91 161 73 808
Arbetskraftskostnad -22 629 -15 957 -12 789 -9 949
Avskrivningar -223 -81 -68 -82
Andra rörelsekostnader -63 341 -49 962 -49 491 -40 855
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 140 331 670 491
Övriga rörelsekostnader -316 -1 343 -5 781 -5 399
Rörelseresultat 24 152 17 483 23 702 18 014
Ränteintäkter 0 15 8 25
Räntekostnader -282 -861 -18 -47
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 246 1 386 -299 0
Finansnetto -36 540 -309 -22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 24 116 18 023 23 393 17 992
Skatt -5 372 -4 031 -5 210 -4 015
Årets resultat 18 744 13 992 18 184 13 977
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 18 744 13 992 18 184 13 977
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 758 -3 510 -4 466 -3 177
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 342 -990 -1 260 -896
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 841 122 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 841 122 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 730 810 65 133
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 730 810 65 133
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 571 932 65 133
Varulager 7 489 4 460 5 489 4 865
Kundfordringar 16 871 8 595 14 184 6 383
Övriga omsättningstillgångar 5 693 5 196 4 951 2 976
Summa operativa omsättningstillgångar 30 053 18 251 24 624 14 224
Fordringar på koncern- och intresseföretag 67 100 6 20
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 62 433 47 166 29 572 18 222
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 62 500 47 266 29 578 18 242
Summa tillgångar 94 124 66 449 54 267 32 599

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 50 657 36 670 26 188 12 470
EK-andel av obeskattade reserver 23 260 18 502 14 992 10 526
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 73 917 55 172 41 180 22 996

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 17 46 0 19
Summa finansiella skulder 17 46 0 19

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 6 560 5 218 4 228 2 969
Leverantörsskulder 6 142 2 594 5 494 3 579
Övriga kortfristiga skulder 7 488 3 419 3 365 3 036
Summa operativa skulder 20 190 11 231 13 087 9 584

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 94 124 66 449 54 267 32 599
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.1 20.7 26.0 24.4
Avkastning på eget kapital % 29.0 29.0 56.7 54.8
Soliditet % 78.5 83.0 75.9 70.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.1 0.0 0.1
Kassalikviditet % 623.0 1 006.0 550.0 416.0
Likviditetsberedskap % 0.57 0.56 0.32 0.25
Räntetäckningsgrad % 86.52 21.93 1 300.61 383.81
Omsättning per anställd (tkr) 3 533 2 817 3 506 3 690
Rörelseresultat per anställd (tkr) 779 583 912 901
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 730 532 492 497

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 66
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 66 18 658
Värdeförändring (%) 33.0 641 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 30.0 300 18 658
Rörelsemarginal (%) 22.1 202 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 29.0 1 066 18 658
Soliditet (%) 78.5 137 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 533 411 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 779 116 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 730 217 18 658
Nettoomsättning (tkr) 109 521 211 18 658
Rörelseresultat (tkr) 24 152 72 18 658
Antal anställda 31 272 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

ELVACO Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 211 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

ELVACO Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 22.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 202 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

ELVACO Aktiebolag har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 272 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

ELVACO Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 78.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 137 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

ELVACO Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konstruktion, tillverkning och försäljning av el- och elektronikprodukter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se