>

MUSIC Tribe Brands Sweden AB

Org.nr:

556241-1511

Adress:

Faktorvägen 1

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

0300-562800

Moderbolag:

TC GROUP A/S
Visa allt om MUSIC Tribe Brands Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Antal anställda 88 89 80 78
Nettoomsättning (tkr) 167 821 204 109 281 487 176 781
Rörelseresultat (tkr) 42 454 23 581 36 650 5 540
Årets resultat (tkr) 23 679 15 042 22 179 4 113
Summa eget kapital (tkr) 113 676 80 026 61 312 32 590
Rörelsemarginal % 25.3 11.6 13.0 3.1
Avk. eget kapital % 34.7 26.5 40.8 15.5
Soliditet % 71.2 59.3 56.8 36.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 907 2 293 3 519 2 266
Resultat/anställd (tkr) 482 265 305 71
Lön/anställd (tkr) 552 531 498 532

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Nettoomsättning 167 821 204 109 281 487 176 781
Arbetskraftskostnad -48 578 -47 240 -59 709 -41 467
Avskrivningar -2 967 -2 462 -3 094 -2 338
Andra rörelsekostnader -49 392 -109 566 -152 854 -97 336
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 980 329 14 394 0
Övriga rörelsekostnader -26 410 -21 589 -43 574 -30 100
Rörelseresultat 42 454 23 581 36 650 5 540
Ränteintäkter 761 461 463 1 446
Räntekostnader -12 -7 -221 -828
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -123
Finansnetto 749 454 242 495
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 43 203 24 035 36 892 6 035
Skatt -9 552 -5 320 -8 170 -1 359
Årets resultat 33 651 18 715 28 722 4 676
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 33 651 18 715 28 722 4 676
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -9 972 -3 672 -6 543 -563
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -2 812 -1 036 -1 846 -159
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 702 0 0 1
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 702 0 0 1
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 7 055 9 123 9 489 7 883
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 055 9 123 9 489 7 883
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 20 757 9 123 9 489 7 884
Varulager 37 198 56 496 45 704 31 658
Kundfordringar 3 699 1 069 368 832
Övriga omsättningstillgångar 3 715 2 056 2 890 9 353
Summa operativa omsättningstillgångar 44 612 59 621 48 962 41 843
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 989 56 979 47 448 39 628
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 10 268 9 287 2 084 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 94 257 66 266 49 532 39 629
Summa tillgångar 159 626 135 010 107 983 89 356

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 85 349 61 670 46 628 24 449
EK-andel av obeskattade reserver 28 327 18 356 14 684 8 141
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 113 676 80 026 61 312 32 590

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 9 704
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 23 095 3 287 1 760
Summa finansiella skulder 0 23 095 3 287 11 464

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 21 011 8 384 7 208 4 441
Leverantörsskulder 14 356 12 444 23 121 25 576
Övriga kortfristiga skulder 10 584 11 062 13 056 15 285
Summa operativa skulder 45 951 31 890 43 385 45 302

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 159 627 135 011 107 983 89 356
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Rörelsemarginal % 25.3 11.6 13.0 3.1
Avkastning på eget kapital % 34.7 26.5 40.8 15.5
Soliditet % 71.2 59.3 56.8 36.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 28.9 5.4 35.2
Kassalikviditet % 71.0 27.0 14.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.05 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 3 601.25 3 434.57 167.93 8.29
Omsättning per anställd (tkr) 1 907 2 293 2 346 2 266
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482 265 305 71
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 552 531 498 532

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 74
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 74 18 658
Värdeförändring (%) 49.0 448 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -18.0 2 446 18 658
Rörelsemarginal (%) 25.3 143 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 34.7 882 18 658
Soliditet (%) 71.2 256 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 907 1 034 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482 243 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 552 930 18 658
Nettoomsättning (tkr) 167 821 131 18 658
Rörelseresultat (tkr) 42 454 43 18 658
Antal anställda 88 80 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MUSIC Tribe Brands Sweden AB har minskat omsättningen senaste året med -18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 131 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

MUSIC Tribe Brands Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 25.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 143 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

MUSIC Tribe Brands Sweden AB har under det senaste året 88 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 80 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

MUSIC Tribe Brands Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 71.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 256 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

MUSIC Tribe Brands Sweden AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konstruktion, utveckling, tillverkning och försäljning av anläggningar och komponenter för återgivning ljud samt för övervakning och kontroll av nämnda produkter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se