>

AGES Industri AB

Org.nr:

556234-6204

Adress:

Box 815

Postnummer:

301 18 Halmstad

Telefon:

Visa allt om AGES Industri AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 8 121 7 511 6 732 5 865
Rörelseresultat (tkr) 13 741 65 095 80 686 81 133
Årets resultat (tkr) -3 394 30 032 37 850 35 087
Summa eget kapital (tkr) 418 436 412 113 395 176 365 880
Rörelsemarginal % 169.2 866.7 1 198.5 1 383.3
Avk. eget kapital % 0.8 10.9 14.8 16.0
Soliditet % 53.8 65.5 58.3 50.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 707 2 504 2 244 2 933
Resultat/anställd (tkr) 4 580 21 698 26 895 40 567
Lön/anställd (tkr) 2 523 2 244 1 958 2 089

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 8 121 7 511 6 732 5 865
Arbetskraftskostnad -7 568 -6 732 -5 875 -4 177
Avskrivningar -10 -2 -5 367 0
Andra rörelsekostnader -4 372 -3 381 2 042 -4 507
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 17 570 67 699 83 154 83 952
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 13 741 65 095 80 686 81 133
Ränteintäkter 1 831 879 2 029 1 631
Räntekostnader -4 281 -5 649 -5 275 -7 336
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 450 -4 770 -3 246 -5 705
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 291 60 325 77 440 75 428
Skatt -7 812 -16 231 -20 988 -21 387
Årets resultat 3 479 44 094 56 452 54 041
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 479 44 094 56 452 54 041
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -6 873 -14 062 -18 602 -18 954
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 938 -3 966 -5 247 -5 346
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 88 98 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 88 98 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 532 481 405 008 434 792 467 403
Summa operativa anläggningstillgångar 532 569 405 106 434 792 467 403
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 11 670 4 711 1 612 434
Summa operativa omsättningstillgångar 11 670 4 711 1 612 434
Fordringar på koncern- och intresseföretag 233 132 219 798 241 358 254 510
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 233 132 219 798 241 358 254 510
Summa tillgångar 777 371 629 615 677 762 722 347

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 343 273 343 823 340 947 330 253
EK-andel av obeskattade reserver 75 163 68 290 54 229 35 627
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 418 436 412 113 395 176 365 880

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 95 262
Externa finansiella skulder, kortfristiga 146 133 126 486 128 386 118 059
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 42 688 13 066 41 511 72 595
Summa finansiella skulder 188 821 139 552 169 897 285 916

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 118 700 35 650 71 120 10 049
Leverantörsskulder 4 462 2 300 1 569 1 928
Övriga kortfristiga skulder 46 952 40 000 40 000 58 575
Summa operativa skulder 170 114 77 950 112 689 70 552

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 777 371 629 615 677 762 722 347
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 169.2 866.7 1 198.5 1 383.3
Avkastning på eget kapital % 0.8 10.9 14.8 16.0
Soliditet % 53.8 65.5 58.3 50.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 45.1 33.9 43.0 78.1
Kassalikviditet % 5.0 3.0 1.0 0.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.64 11.68 15.68 11.28
Omsättning per anställd (tkr) 2 707 2 504 2 244 2 933
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 580 21 698 26 895 40 567
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 523 2 244 1 958 2 089

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 11
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 11 18 658
Värdeförändring (%) 9.0 1 162 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 988 18 658
Rörelsemarginal (%) 169.2 10 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 0.8 2 169 18 658
Soliditet (%) 53.8 733 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 707 615 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 580 8 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 523 3 18 658
Nettoomsättning (tkr) 8 121 1 765 18 658
Rörelseresultat (tkr) 13 741 124 18 658
Antal anställda 3 2 345 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AGES Industri AB har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 765 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

AGES Industri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 169.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 10 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

AGES Industri AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 2 345 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

AGES Industri AB har under det senaste året en soliditet på 53.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 733 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

AGES Industri AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samt- liga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verk- samhet.Verksamheten i koncernen skall omfatta utveckling, tillverkning och försäljning inom mekanisk verkstadsindustri, huvudsakligen gjutning och bearbetning av kvalificerade precisionskomponentermed tillhörande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 584 459 462 382
Nettoomsättning (tkr) 1 012 412 795 989 832 287 743 197
Rörelseresultat (tkr) 40 706 59 468 77 966 84 952
Årets resultat (tkr) 26 227 42 564 55 845 59 069
Summa eget kapital (tkr) 445 933 416 371 402 479 373 245
Rörelsemarginal (%) 4.0 7.5 9.4 11.4
Avk. eget kapital (%) 6.1 10.4 14.4 -
Soliditet (%) 39.9 48.3 46.0 44.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 734 1 734 1 801 1 946
Resultat/anställd (tkr) 70 130 169 222
Lön/anställd (tkr) 500 501 472 498


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se