>

Rybrinks i Kungsbacka AB

Org.nr:

556233-7195

Adress:

Kabelgatan 3

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

0300-16435
Visa allt om Rybrinks i Kungsbacka AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 17 22 19 17
Nettoomsättning (tkr) 188 590 206 401 184 100 171 766
Rörelseresultat (tkr) 14 865 8 128 2 105 9 918
Årets resultat (tkr) 37 574 4 705 1 646 4 743
Summa eget kapital (tkr) 63 870 30 223 23 870 23 022
Rörelsemarginal % 7.9 3.9 1.1 5.8
Avk. eget kapital % 87.9 23.7 5.5 27.7
Soliditet % 64.7 34.1 29.7 29.6
Omsättning/anställd (tkr) 11 094 9 382 9 689 10 104
Resultat/anställd (tkr) 874 369 111 583
Lön/anställd (tkr) 654 588 627 635

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 188 590 206 401 184 100 171 766
Arbetskraftskostnad -11 124 -12 939 -11 911 -10 795
Avskrivningar -5 814 -8 153 -7 647 -8 654
Andra rörelsekostnader -159 211 -178 687 -142 986 -130 646
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 197 96
Övriga rörelseintäkter 2 463 1 506 893 459
Övriga rörelsekostnader -39 0 -20 541 -12 308
Rörelseresultat 14 865 8 128 2 105 9 918
Ränteintäkter 1 39 21 35
Räntekostnader -211 -556 -501 -1 052
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 30 069 677 0 0
Finansnetto 29 859 160 -480 -1 017
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 44 724 8 288 1 625 8 901
Skatt -3 369 -1 886 -326 -1 859
Årets resultat 41 355 6 402 1 299 7 042
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 41 355 6 402 1 299 7 042
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 774 -1 648 798 -1 497
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 064 -465 225 -422
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 443 7 139 15 061 22 591
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 443 7 139 15 061 22 591
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 853 1 084 27
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 853 1 084 27
Andelar i koncern- och intresseföretag 113 3 875 3 730 2 070
Summa operativa anläggningstillgångar 1 556 11 867 19 875 24 688
Varulager 25 006 26 207 25 185 19 981
Kundfordringar 21 045 21 093 20 412 19 498
Övriga omsättningstillgångar 20 022 1 286 2 906 981
Summa operativa omsättningstillgångar 66 073 48 586 48 503 40 460
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 449 12 685 8 941 5 326
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 20 686 15 436 3 037 7 409
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 31 135 28 121 11 978 12 735
Summa tillgångar 98 764 88 574 80 356 77 883

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 49 938 20 064 15 359 13 713
EK-andel av obeskattade reserver 13 932 10 159 8 511 9 309
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 63 870 30 223 23 870 23 022

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 1 056
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 1 056 6 333
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 7 963 8 488 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 1 542 525 525
Summa finansiella skulder 0 9 505 10 069 7 914

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 930 2 865 2 400 11 637
Leverantörsskulder 22 615 25 972 23 766 16 388
Övriga kortfristiga skulder 8 349 20 008 20 250 18 923
Summa operativa skulder 34 894 48 845 46 416 46 948

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 98 764 88 573 80 355 77 884
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 7.9 3.9 1.1 5.8
Avkastning på eget kapital % 87.9 23.7 5.5 27.7
Soliditet % 64.7 34.1 29.7 29.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 31.4 42.2 34.4
Kassalikviditet % 199.0 80.0 58.0 66.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.07 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 212.96 15.91 4.24 9.46
Omsättning per anställd (tkr) 11 094 9 382 9 689 10 104
Rörelseresultat per anställd (tkr) 874 369 111 583
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 654 588 627 635

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 88
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 88 18 644
Värdeförändring (%) 146.0 133 18 644
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 2 229 18 644
Rörelsemarginal (%) 7.9 977 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 87.9 197 18 644
Soliditet (%) 64.7 406 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 094 50 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 874 102 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 654 382 18 644
Nettoomsättning (tkr) 188 590 124 18 644
Rörelseresultat (tkr) 14 865 110 18 644
Antal anställda 17 536 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rybrinks i Kungsbacka AB har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 124 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rybrinks i Kungsbacka AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 977 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Rybrinks i Kungsbacka AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 536 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Rybrinks i Kungsbacka AB har under det senaste året en soliditet på 64.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 406 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Rybrinks i Kungsbacka AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva agentur och importverksamhet med dagligvaror såsom 'hygien-,'kemisktekniska pappers-, och kosmetiska artiklar samt utöva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se