>

Aktiebolaget Nigab

Org.nr:

556228-1112

Adress:

Box 10296

Postnummer:

434 23 Kungsbacka

Telefon:

010-7624300
Visa allt om Aktiebolaget Nigab

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 32 30 30 28
Nettoomsättning (tkr) 593 336 582 523 544 299 500 608
Rörelseresultat (tkr) 47 360 44 287 50 394 49 427
Årets resultat (tkr) 36 410 34 166 39 089 46 315
Summa eget kapital (tkr) 70 845 68 616 73 537 73 319
Rörelsemarginal % 8.0 7.6 9.3 9.9
Avk. eget kapital % 52.2 48.1 53.2 56.0
Soliditet % 29.8 32.5 33.9 34.8
Omsättning/anställd (tkr) 18 542 19 417 18 143 17 879
Resultat/anställd (tkr) 1 480 1 476 1 680 1 765
Lön/anställd (tkr) 971 956 864 800

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 593 336 582 523 544 299 500 608
Arbetskraftskostnad -31 086 -28 685 -25 926 -22 388
Avskrivningar -235 -319 -487 -318
Andra rörelsekostnader -423 057 -412 247 -384 082 -353 220
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 96 8 67
Övriga rörelsekostnader -91 598 -97 081 -83 418 -75 322
Rörelseresultat 47 360 44 287 50 394 49 427
Ränteintäkter 13 58 40 202
Räntekostnader -145 -186 -39 -8
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -118
Finansnetto -132 -128 1 76
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 47 228 44 159 50 395 49 503
Skatt -10 817 -9 993 -11 306 -11 066
Årets resultat 36 411 34 166 39 089 38 437
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 36 411 34 166 39 089 38 437
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 7 878
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 2 222
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 426 660 2 338 676
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 426 660 2 338 676
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 426 660 2 338 676
Varulager 98 536 85 229 81 245 70 566
Kundfordringar 125 057 112 344 112 695 110 726
Övriga omsättningstillgångar 11 899 11 114 6 301 3 576
Summa operativa omsättningstillgångar 235 492 208 687 200 241 184 868
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 027 1 004 1 082 1 086
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 582 627 13 477 23 880
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 609 1 631 14 559 24 966
Summa tillgångar 237 527 210 978 217 138 210 510

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 70 845 68 616 73 537 73 319
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 70 845 68 616 73 537 73 319

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 14 215 4 627 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 814 3 049 2 755 198
Summa finansiella skulder 15 029 7 676 2 755 198

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 88 398 75 506 76 933 73 657
Övriga kortfristiga skulder 63 256 59 181 63 913 63 336
Summa operativa skulder 151 654 134 687 140 846 136 993

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 237 528 210 979 217 138 210 510
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 8.0 7.6 9.3 9.9
Avkastning på eget kapital % 52.2 48.1 53.2 56.0
Soliditet % 29.8 32.5 33.9 34.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.2 11.2 3.7 0.3
Kassalikviditet % 83.0 87.0 92.0 101.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.02 0.05
Räntetäckningsgrad % 326.71 238.41 1 293.18 6 188.88
Omsättning per anställd (tkr) 18 542 19 417 18 143 17 879
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 480 1 476 1 680 1 765
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 971 956 864 800

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 58
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 58 18 658
Värdeförändring (%) 1.0 1 494 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 495 18 658
Rörelsemarginal (%) 8.0 971 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 52.2 531 18 658
Soliditet (%) 29.8 1 761 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 542 23 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 480 47 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 971 47 18 658
Nettoomsättning (tkr) 593 336 36 18 658
Rörelseresultat (tkr) 47 360 40 18 658
Antal anställda 32 261 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Nigab har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 36 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Nigab har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 971 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Nigab har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 261 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Nigab har under det senaste året en soliditet på 29.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 1 761 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Nigab har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Christian Carl Michael Jolinder (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Hans-Otto Kristoffer Pipusch (f. 1977) Extern vice verkställande direktör
Lars Göran Gustafsson (f. 1946) Ledamot, Ordförande
Hans Bertil Stefan Andersson (f. 1961) Ledamot
Inger Margareta Sjöberg (f. 1962) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med i huvudsak vin- och sprit- drycker och livsmedel samt agenturrörelse i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se