>

A-hus Aktiebolag

Org.nr:

556210-7069

Adress:

Box 10418

Postnummer:

434 24 Kungsbacka

Telefon:

0300-568800

Moderbolag:

Visa allt om A-hus Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 211 187 166 140
Nettoomsättning (tkr) 898 555 716 512 591 973 454 067
Rörelseresultat (tkr) 91 923 52 487 38 613 16 066
Årets resultat (tkr) 14 583 27 274 20 322 8 804
Summa eget kapital (tkr) 141 217 136 236 107 162 87 918
Rörelsemarginal % 10.2 7.3 6.5 3.5
Avk. eget kapital % 62.1 32.1 30.0 14.9
Soliditet % 35.7 40.2 39.1 40.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 259 3 832 3 566 3 243
Resultat/anställd (tkr) 436 281 233 115
Lön/anställd (tkr) 592 577 555 542

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 898 555 716 512 591 973 454 067
Arbetskraftskostnad -125 005 -107 902 -92 187 -75 823
Avskrivningar -4 650 -4 420 -4 199 -3 270
Andra rörelsekostnader -556 637 -427 350 -361 775 -285 537
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -7 000 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 238 2 259 3 002 2 861
Övriga rörelsekostnader -122 578 -119 612 -98 201 -76 232
Rörelseresultat 91 923 52 487 38 613 16 066
Ränteintäkter 1 967 871 854 559
Räntekostnader -894 -800 -19 -940
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -985 0 -379 0
Finansnetto 88 71 456 -381
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 92 011 52 558 39 069 15 685
Skatt -5 930 -13 484 -9 765 -3 460
Årets resultat 86 081 39 074 29 304 12 225
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 86 081 39 074 29 304 12 225
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -5 398 -11 800 -8 922 -3 371
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 522 -3 328 -2 516 -951
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 35 085 35 529 32 093 22 895
Maskiner och inventarier 11 447 10 622 12 459 11 550
Övriga materiella anläggningstillgångar 156 2 483 823 11 801
Summa materiella anläggningstillgångar 46 688 48 634 45 375 46 246
Andelar i koncern- och intresseföretag 18 942 18 915 150 150
Summa operativa anläggningstillgångar 65 630 67 549 45 525 46 396
Varulager 38 269 46 088 39 351 44 365
Kundfordringar 68 872 46 536 38 263 23 570
Övriga omsättningstillgångar 13 622 28 435 9 988 7 629
Summa operativa omsättningstillgångar 120 763 121 059 87 602 75 564
Fordringar på koncern- och intresseföretag 194 501 140 783 132 462 71 461
Övriga externa finansiella tillgångar 14 919 9 396 4 096 21 250
Likvida medel 169 27 4 649 41
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 209 589 150 206 141 207 92 752
Summa tillgångar 395 982 338 814 274 334 214 712

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 107 182 107 599 90 325 80 003
EK-andel av obeskattade reserver 34 035 28 637 16 837 7 915
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 141 217 136 236 107 162 87 918

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 20 232 4 498 7 718 6 771
Summa finansiella skulder 20 232 4 498 7 718 6 771

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 34 331 31 286 25 256 21 345
Leverantörsskulder 64 924 54 863 44 982 38 478
Övriga kortfristiga skulder 135 278 111 931 89 216 60 200
Summa operativa skulder 234 533 198 080 159 454 120 023

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 395 982 338 814 274 334 214 712
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.2 7.3 6.5 3.5
Avkastning på eget kapital % 62.1 32.1 30.0 14.9
Soliditet % 35.7 40.2 39.1 40.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 14.3 3.3 7.2 7.7
Kassalikviditet % 38.0 44.0 37.0 30.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 103.92 66.7 2 057.26 17.69
Omsättning per anställd (tkr) 4 259 3 832 3 566 3 243
Rörelseresultat per anställd (tkr) 436 281 233 115
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 592 577 555 542

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 34
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 34 18 658
Värdeförändring (%) 23.0 803 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 25.0 375 18 658
Rörelsemarginal (%) 10.2 706 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 62.1 399 18 658
Soliditet (%) 35.7 1 488 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 259 290 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 436 280 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 592 665 18 658
Nettoomsättning (tkr) 898 555 17 18 658
Rörelseresultat (tkr) 91 923 22 18 658
Antal anställda 211 24 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A-hus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 25.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 17 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

A-hus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 706 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

A-hus Aktiebolag har under det senaste året 211 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 244.5. Företaget är under jämförelseåret den 24 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

A-hus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 488 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

A-hus Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja monteringsfärdiga hus, bedriva byggnadsrörelse, förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva med ovanstående verksamheter förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se