>

Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag

Org.nr:

556202-5196

Adress:

Bjurumsvägen 14

Postnummer:

432 87 Veddige

Telefon:

0340-666500
Visa allt om Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 916 757 670 446
Nettoomsättning (tkr) 2 681 891 2 160 590 1 822 529 1 260 360
Rörelseresultat (tkr) 135 926 189 667 109 634 82 716
Årets resultat (tkr) 65 433 113 999 52 235 42 889
Summa eget kapital (tkr) 534 938 449 969 320 246 256 713
Rörelsemarginal % 5.1 8.8 6.0 6.6
Avk. eget kapital % 19.5 39.7 29.6 26.7
Soliditet % 32.4 43.1 36.8 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 928 2 854 2 720 2 826
Resultat/anställd (tkr) 148 251 164 185
Lön/anställd (tkr) 542 528 513 534

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 681 891 2 160 590 1 822 529 1 260 360
Arbetskraftskostnad -496 092 -399 423 -343 487 -238 222
Avskrivningar -29 094 -21 435 -22 474 -16 284
Andra rörelsekostnader -1 725 248 -1 369 631 -1 164 135 -793 520
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 30 000 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 534 3 965 4 195 2 754
Övriga rörelsekostnader -300 065 -214 399 -186 994 -132 372
Rörelseresultat 135 926 189 667 109 634 82 716
Ränteintäkter 857 727 868 598
Räntekostnader -9 604 -4 400 -4 942 -4 587
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -8 747 -3 673 -4 074 -3 989
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 127 179 185 994 105 560 78 727
Skatt -31 368 -33 270 -20 028 -18 340
Årets resultat 95 811 152 724 85 532 60 387
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 95 811 152 724 85 532 60 387
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -30 378 -25 725 -11 296 -17 498
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -8 568 -7 256 -3 186 -4 935
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 63 296 16 717 23 228 25 231
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 63 296 16 717 23 228 25 231
Byggnader och mark 176 243 183 534 188 723 195 657
Maskiner och inventarier 27 411 18 126 20 729 21 303
Övriga materiella anläggningstillgångar 12 446 275 0 521
Summa materiella anläggningstillgångar 216 100 201 935 209 452 217 481
Andelar i koncern- och intresseföretag 327 805 121 291 118 375 118 375
Summa operativa anläggningstillgångar 607 201 339 943 351 055 361 087
Varulager 344 052 230 687 216 253 175 021
Kundfordringar 288 747 207 021 170 319 133 296
Övriga omsättningstillgångar 76 277 66 238 51 291 29 335
Summa operativa omsättningstillgångar 709 076 503 946 437 863 337 652
Fordringar på koncern- och intresseföretag 336 500 200 766 81 151 43 556
Övriga externa finansiella tillgångar 56 11 11 11
Likvida medel 681 155 153 403
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 337 237 200 932 81 315 43 970
Summa tillgångar 1 653 514 1 044 821 870 233 742 709

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 417 333 351 900 247 902 195 666
EK-andel av obeskattade reserver 117 605 98 069 72 344 61 047
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 534 938 449 969 320 246 256 713

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 257 050 116 850 146 650 132 500
Externa finansiella skulder, kortfristiga 49 800 29 800 29 800 19 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 146 549 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 147 343 32 674 23 531 58 625
Summa finansiella skulder 600 742 179 324 199 981 210 525

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 71 992 62 042 50 530 44 091
Leverantörsskulder 244 965 198 715 168 927 126 216
Övriga kortfristiga skulder 200 876 154 771 130 549 105 164
Summa operativa skulder 517 833 415 528 350 006 275 471

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 653 513 1 044 821 870 233 742 709
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.1 8.8 6.0 6.6
Avkastning på eget kapital % 19.5 39.7 29.6 26.7
Soliditet % 32.4 43.1 36.8 34.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 112.3 39.9 62.4 82.0
Kassalikviditet % 57.0 66.0 63.0 53.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 14.24 43.27 22.36 18.16
Omsättning per anställd (tkr) 2 928 2 854 2 720 2 826
Rörelseresultat per anställd (tkr) 148 251 164 185
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 542 528 513 534

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 10
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 10 18 658
Värdeförändring (%) 15.0 991 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 24.0 395 18 658
Rörelsemarginal (%) 5.1 1 352 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 19.5 1 405 18 658
Soliditet (%) 32.4 1 636 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 928 553 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 148 940 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 542 1 022 18 658
Nettoomsättning (tkr) 2 681 891 5 18 658
Rörelseresultat (tkr) 135 926 12 18 658
Antal anställda 916 4 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 24.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 352 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag har under det senaste året 916 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 4 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 32.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 1 636 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva sågverksrörelse, förädling av och handel med trävaror, handel med byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2010-12
Antal anställda 992 764 670 0
Nettoomsättning (tkr) 2 829 996 2 171 325 1 825 961 0
Rörelseresultat (tkr) 157 409 175 891 119 439 0
Årets resultat (tkr) 108 714 129 891 85 067 0.0
Summa eget kapital (tkr) 588 575 479 848 359 970 0.0
Rörelsemarginal (%) 5.6 8.1 6.5 -
Avk. eget kapital (%) 20.4 30.9 - -
Soliditet (%) 31.6 39.0 34.4 -
Omsättning/anställd (tkr) 2 853 2 842 2 725 -
Resultat/anställd (tkr) 159 230 178 -
Lön/anställd (tkr) 515 527 513 -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se