>

AJ Produkter Aktiebolag

Org.nr:

556190-7329

Adress:

Postnummer:

301 82 Halmstad

Telefon:

035-180500
Visa allt om AJ Produkter Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 246 196 176 141
Nettoomsättning (tkr) 1 223 693 1 185 402 1 006 439 760 286
Rörelseresultat (tkr) 52 733 78 089 21 968 10 887
Årets resultat (tkr) 31 271 42 782 13 793 27 967
Summa eget kapital (tkr) 263 726 266 813 212 962 197 013
Rörelsemarginal % 4.3 6.6 2.2 1.4
Avk. eget kapital % 15.8 22.1 8.8 2.0
Soliditet % 34.1 35.3 27.7 27.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 974 6 048 5 718 5 392
Resultat/anställd (tkr) 214 398 125 77
Lön/anställd (tkr) 500 606 571 543

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 223 693 1 185 402 1 006 439 760 286
Arbetskraftskostnad -122 906 -118 773 -100 533 -76 517
Avskrivningar -12 238 -12 053 -11 152 -11 662
Andra rörelsekostnader -1 040 580 -988 944 -894 323 -658 239
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 5 000 4 951 6 529 8 141
Övriga rörelseintäkter 1 325 7 646 15 008 4 630
Övriga rörelsekostnader -1 561 -140 0 -15 752
Rörelseresultat 52 733 78 089 21 968 10 887
Ränteintäkter 1 559 2 312 1 415 2 549
Räntekostnader -1 664 -2 975 -2 398 -4 223
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -17 -10 676 30 30
Finansnetto -122 -11 339 -953 -1 644
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 52 611 66 750 21 015 9 243
Skatt -10 696 -13 622 -3 065 -5 598
Årets resultat 41 915 53 128 17 950 3 645
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 41 915 53 128 17 950 3 645
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0





Resultatandel av bokslutsdispositioner -10 644 -11 068 -2 157 1 122
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 002 -3 122 -608 316
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 182 218 177 706 183 869 187 858
Maskiner och inventarier 31 359 19 984 20 665 16 833
Övriga materiella anläggningstillgångar 7 005 14 827 7 695 7 978
Summa materiella anläggningstillgångar 220 582 212 517 212 229 212 669
Andelar i koncern- och intresseföretag 53 687 52 082 42 682 44 954
Summa operativa anläggningstillgångar 274 269 264 599 254 911 257 623
Varulager 89 723 87 294 74 461 65 085
Kundfordringar 69 171 63 913 40 048 40 048
Övriga omsättningstillgångar 9 505 9 378 40 034 13 796
Summa operativa omsättningstillgångar 168 399 160 585 154 543 118 929
Fordringar på koncern- och intresseföretag 216 645 325 731 353 759 344 493
Övriga externa finansiella tillgångar 4 371 4 372 5 372 5 372
Likvida medel 110 045 169 579 1 815
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 331 061 330 272 359 710 351 680
Summa tillgångar 773 729 755 456 769 164 728 232

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 217 460 231 190 188 408 174 615
EK-andel av obeskattade reserver 46 266 35 623 24 554 22 398
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 263 726 266 813 212 962 197 013

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 145 000 223 712 327 625 327 572
Externa finansiella skulder, kortfristiga 10 000 10 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 158 083 125 602 125 051 104 298
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 90 530 21 915 2 088 24 423
Summa finansiella skulder 403 613 381 229 454 764 456 293

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 486 11 995 8 385 7 288
Leverantörsskulder 42 814 50 081 41 055 41 773
Övriga kortfristiga skulder 48 090 45 338 51 998 25 865
Summa operativa skulder 106 390 107 414 101 438 74 926

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 773 729 755 456 769 164 728 232
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.3 6.6 2.2 1.4
Avkastning på eget kapital % 15.8 22.1 8.8 2.0
Soliditet % 34.1 35.3 27.7 27.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 153.0 142.9 213.5 231.6
Kassalikviditet % 99.0 58.0 85.0 60.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 32.62 23.44 9.76 3.19
Omsättning per anställd (tkr) 4 974 6 048 5 718 5 392
Rörelseresultat per anställd (tkr) 214 398 125 77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 500 606 571 543

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 33
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 33 18 658
Värdeförändring (%) 0.0 1 540 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 408 18 658
Rörelsemarginal (%) 4.3 1 485 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 15.8 1 561 18 658
Soliditet (%) 34.1 1 565 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 974 215 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 214 678 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 500 1 384 18 658
Nettoomsättning (tkr) 1 223 693 13 18 658
Rörelseresultat (tkr) 52 733 36 18 658
Antal anställda 246 19 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AJ Produkter Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 13 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

AJ Produkter Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 485 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

AJ Produkter Aktiebolag har under det senaste året 246 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 19 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

AJ Produkter Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 1 565 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

AJ Produkter Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva försäljning av inredning till kontor och la ger, lyft- och transportutrustning samt industriförnödenheter mm. Bedriva leasing- och finansieringsverksamhet av skogs- och trans portmaskiner, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditrörelse, handel med aktier och värdepap per. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Vidare avel, uppfödning, träning och tävling med hopp- och dressyrhästar. Äga och förvalta aktier i dotterbolag samt i övrigt bedriva därmedförenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se