>

WS Jordbruks AB

Org.nr:

556188-9667

Adress:

Wrana Säteri 310

Postnummer:

697 94 Sköllersta

Telefon:

019-230813
Visa allt om WS Jordbruks AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 3 3 2 2
Nettoomsättning (tkr) 8 862 5 826 4 808 4 776
Rörelseresultat (tkr) 1 848 -116 517 182
Årets resultat (tkr) 1 000 30 40 10
Summa eget kapital (tkr) 1 502 502 472 433
Rörelsemarginal % 20.9 -2.0 10.8 3.8
Avk. eget kapital % 99.8 6.2 8.8 2.3
Soliditet % 7.4 2.8 3.5 3.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 954 1 942 2 404 2 388
Resultat/anställd (tkr) 616 -39 259 91
Lön/anställd (tkr) 458 470 385 408

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 8 862 5 826 4 808 4 776
Arbetskraftskostnad -1 374 -1 409 -769 -816
Avskrivningar -1 515 -1 415 -1 301 -1 346
Andra rörelsekostnader -2 731 -1 675 -1 094 -1 286
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 133 806 947 552
Övriga rörelsekostnader -2 527 -2 249 -2 074 -1 698
Rörelseresultat 1 848 -116 517 182
Ränteintäkter 10 224 11 3
Räntekostnader -731 -89 -498 -183
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 16 11 10 8
Finansnetto -705 146 -477 -172
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 143 30 40 10
Skatt -143 0 0 0
Årets resultat 1 000 30 40 10
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 000 30 40 10
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 12 876 11 936 10 139 10 405
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 1 288 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 876 13 224 10 139 10 405
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 12 876 13 224 10 139 10 405
Varulager 2 528 2 593 1 667 1 290
Kundfordringar 602 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 3 719 1 641 507 1 103
Summa operativa omsättningstillgångar 6 849 4 234 2 174 2 393
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 226 174 121 106
Likvida medel 404 166 1 237 115
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 630 340 1 358 221
Summa tillgångar 20 355 17 798 13 671 13 019

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 502 502 472 433
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 502 502 472 433

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 5 829 4 780 4 355 4 637
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 583 1 405 1 477 1 262
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 7 412 6 185 5 832 5 899

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 8 984 9 002 5 115 5 532
Leverantörsskulder 974 1 278 1 318 565
Övriga kortfristiga skulder 1 483 831 933 589
Summa operativa skulder 11 441 11 111 7 366 6 686

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 355 17 798 13 670 13 018
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 20.9 -2.0 10.8 3.8
Avkastning på eget kapital % 99.8 6.2 8.8 2.3
Soliditet % 7.4 2.8 3.5 3.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 493.5 1 232.1 1 235.6 1 362.4
Kassalikviditet % 117.0 51.0 47.0 50.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.03 0.26 0.02
Räntetäckningsgrad % 2.56 1.34 1.08 1.05
Omsättning per anställd (tkr) 2 954 1 942 2 404 2 388
Rörelseresultat per anställd (tkr) 616 -39 259 91
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 458 470 385 408

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 390
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 390 12 714
Värdeförändring (%) 345.0 27 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 52.0 126 12 714
Rörelsemarginal (%) 20.9 178 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 99.8 101 12 714
Soliditet (%) 7.4 1 968 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 954 398 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 616 129 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 458 1 366 12 714
Nettoomsättning (tkr) 8 862 1 315 12 714
Rörelseresultat (tkr) 1 848 596 12 714
Antal anställda 3 1 859 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

WS Jordbruks AB har ökat omsättningen senaste året med 52.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 315 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

WS Jordbruks AB har det senaste året en rörelsemarginal på 20.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 178 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

WS Jordbruks AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 859 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

WS Jordbruks AB har under det senaste året en soliditet på 7.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 968 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

WS Jordbruks AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruksrörelse med inriktning mot spannmålsodling, uthyrning av bostäder, uthyrning av personal, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se