>

Örneborgs Delikatesser AB

Org.nr:

556126-6262

Adress:

Södra Långebergsgatan 12

Postnummer:

421 32 Västra Frölunda

Telefon:

031-474745
Visa allt om Örneborgs Delikatesser AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 64 47 40 34
Nettoomsättning (tkr) 235 457 192 000 165 824 167 664
Rörelseresultat (tkr) 16 189 31 744 28 537 24 939
Årets resultat (tkr) 11 105 18 527 17 415 10 067
Summa eget kapital (tkr) 70 757 68 404 48 921 30 499
Rörelsemarginal % 6.9 16.5 17.2 14.9
Avk. eget kapital % 17.8 49.4 66.5 72.8
Soliditet % 48.9 52.1 38.5 57.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 679 4 085 4 146 4 931
Resultat/anställd (tkr) 253 675 713 550
Lön/anställd (tkr) 526 544 613 567

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 235 457 192 000 165 824 167 664
Arbetskraftskostnad -33 681 -25 585 -24 519 -25 716
Avskrivningar -2 655 -1 200 -1 263 -2 591
Andra rörelsekostnader -155 202 -124 814 -109 802 -109 849
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 12 000 12 000 10 100
Övriga rörelseintäkter 479 378 686 647
Övriga rörelsekostnader -28 209 -21 035 -14 389 -15 316
Rörelseresultat 16 189 31 744 28 537 24 939
Ränteintäkter 434 12 11 44
Räntekostnader -719 -623 -267 -179
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -285 -611 -256 -135
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 904 31 133 28 281 24 804
Skatt -3 551 -2 151 -1 860 24
Årets resultat 12 353 28 983 26 421 24 828
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 353 28 983 26 421 24 828
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 248 -956 -1 006 239
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -352 -270 -284 68
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 18 375 6 217 2 800 2 888
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 375 6 217 2 800 2 888
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 55 143 55 143 500
Summa operativa anläggningstillgångar 18 375 61 360 57 943 3 388
Varulager 15 187 11 858 9 479 8 254
Kundfordringar 22 768 25 208 17 768 16 599
Övriga omsättningstillgångar 3 669 3 049 8 974 13 795
Summa operativa omsättningstillgångar 41 624 40 115 36 221 38 648
Fordringar på koncern- och intresseföretag 81 315 20 473 5 000 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 317 9 399 28 056 11 050
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 84 632 29 872 33 056 11 050
Summa tillgångar 144 631 131 347 127 220 53 086

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 60 687 59 582 41 055 23 639
EK-andel av obeskattade reserver 10 070 8 822 7 866 6 860
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 70 757 68 404 48 921 30 499

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 25 600 17 570 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 440 0 35 250 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 5 291 6 674 0 4 344
Summa finansiella skulder 37 331 24 244 35 250 4 344

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 840 2 488 2 219 1 935
Leverantörsskulder 23 984 17 865 12 759 11 216
Övriga kortfristiga skulder 9 719 18 346 28 071 5 092
Summa operativa skulder 36 543 38 699 43 049 18 243

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 144 631 131 347 127 220 53 086
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 6.9 16.5 17.2 14.9
Avkastning på eget kapital % 17.8 49.4 66.5 72.8
Soliditet % 48.9 52.1 38.5 57.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 52.8 35.4 72.1 14.2
Kassalikviditet % 65.0 88.0 72.0 201.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.05 0.17 0.07
Räntetäckningsgrad % 23.12 50.97 106.92 139.57
Omsättning per anställd (tkr) 3 679 4 085 4 146 3 698
Rörelseresultat per anställd (tkr) 253 675 713 550
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 526 544 613 567

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 76
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 76 18 644
Värdeförändring (%) -2.0 1 634 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 599 18 644
Rörelsemarginal (%) 16.5 353 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 49.4 565 18 644
Soliditet (%) 52.1 804 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 085 313 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 675 141 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 544 995 18 644
Nettoomsättning (tkr) 192 000 123 18 644
Rörelseresultat (tkr) 31 744 58 18 644
Antal anställda 47 167 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Örneborgs Delikatesser AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 123 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Örneborgs Delikatesser AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 0.0%. Företaget har under jämförelseåret den 353 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Örneborgs Delikatesser AB har under det senaste året 64 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 167 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Örneborgs Delikatesser AB har under det senaste året en soliditet på 48.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 804 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Örneborgs Delikatesser AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Crister Haglund (f. 1961) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Stefan Hamrin (f. 1960) Ledamot, Ordförande
Mats Anders Peter Häggbring (f. 1959) Huvudansvarig revisor
Torbjörn Erik Waldemar Carlsnäs (f. 1974) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av livsmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-04 2016-04
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se