>

Jana Fastigheter Aktiebolag

Org.nr:

556123-6596

Adress:

Box 236

Postnummer:

301 04 Halmstad

Telefon:

035-129100
Visa allt om Jana Fastigheter Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 32 145 32 584 36 145 36 544
Rörelseresultat (tkr) 37 766 18 563 20 587 16 623
Årets resultat (tkr) -1 416 4 395 6 714 4 868
Summa eget kapital (tkr) 58 221 45 166 40 165 31 638
Rörelsemarginal % 117.5 57.0 57.0 45.5
Avk. eget kapital % 35.1 11.9 23.8 24.4
Soliditet % 15.2 12.4 10.6 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 358 4 655 5 164 5 221
Resultat/anställd (tkr) 6 294 2 652 2 941 2 375
Lön/anställd (tkr) 640 604 581 607

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 32 145 32 584 36 145 36 544
Arbetskraftskostnad -3 841 -4 226 -4 070 -4 247
Avskrivningar -2 262 -2 199 -2 920 -3 227
Andra rörelsekostnader -1 -8 -120 -160
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 9 922 5 502 9 511 5 118
Övriga rörelseintäkter 32 384 3 263 0 120
Övriga rörelsekostnader -30 581 -16 353 -17 959 -17 525
Rörelseresultat 37 766 18 563 20 587 16 623
Ränteintäkter 0 2 0 1
Räntekostnader -12 534 -12 254 -9 384 -7 532
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 3 10 10 9
Finansnetto -12 531 -12 242 -9 374 -7 522
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 25 235 6 321 11 213 9 101
Skatt -7 103 -1 243 -2 684 -2 283
Årets resultat 18 132 5 078 8 529 6 818
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 18 132 5 078 8 529 6 818
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -19 548 -683 -1 813 -1 951
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -5 514 -193 -511 -550
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 106 237 107 204 135 426 137 231
Maskiner och inventarier 2 014 1 069 1 195 1 373
Övriga materiella anläggningstillgångar 110 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 108 361 108 273 136 621 138 604
Andelar i koncern- och intresseföretag 208 567 188 617 188 617 105 549
Summa operativa anläggningstillgångar 316 928 296 890 325 238 244 153
Varulager 0 0 8 11
Kundfordringar 6 825 7 196 7 406 8 721
Övriga omsättningstillgångar 1 170 12 807 400 279
Summa operativa omsättningstillgångar 7 995 20 003 7 814 9 011
Fordringar på koncern- och intresseföretag 58 797 47 672 45 018 16 944
Övriga externa finansiella tillgångar 120 120 120 120
Likvida medel 8 0 10 7
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 58 925 47 792 45 148 17 071
Summa tillgångar 383 848 364 685 378 200 270 235

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 29 912 36 328 31 932 25 218
EK-andel av obeskattade reserver 28 309 8 838 8 233 6 420
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 58 221 45 166 40 165 31 638

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 282 432 288 831 297 372 181 393
Externa finansiella skulder, kortfristiga 5 774 5 774 14 024 6 624
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 7 087 5 256 4 546 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 206 103 0 28 805
Summa finansiella skulder 295 499 299 964 315 942 216 822

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 10 120 4 442 4 308 3 559
Leverantörsskulder 2 628 1 195 628 1 165
Övriga kortfristiga skulder 17 379 13 920 17 156 17 051
Summa operativa skulder 30 127 19 557 22 092 21 775

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 383 847 364 687 378 199 270 235
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 117.5 57.0 57.0 45.5
Avkastning på eget kapital % 35.1 11.9 23.8 24.4
Soliditet % 15.2 12.4 10.6 11.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 507.6 664.1 786.6 685.3
Kassalikviditet % 31.0 95.0 25.0 17.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.01 1.52 2.19 2.21
Omsättning per anställd (tkr) 5 358 4 655 5 164 5 221
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 294 2 652 2 941 2 375
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640 604 581 607

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 93
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 93 18 658
Värdeförändring (%) 45.0 488 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 752 18 658
Rörelsemarginal (%) 117.5 12 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 35.1 870 18 658
Soliditet (%) 15.2 2 293 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 358 172 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 294 4 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640 431 18 658
Nettoomsättning (tkr) 32 145 619 18 658
Rörelseresultat (tkr) 37 766 48 18 658
Antal anställda 6 1 481 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jana Fastigheter Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 619 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jana Fastigheter Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 117.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 12 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Jana Fastigheter Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 1 481 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Jana Fastigheter Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 2 293 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Jana Fastigheter Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bedriva uthyrning av fastigheter, bedriva handel med konfektion samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VVV
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 7 7
Nettoomsättning (tkr) 64 512 58 332 56 275 49 849
Rörelseresultat (tkr) 36 625 16 837 18 160 15 926
Årets resultat (tkr) 15 934 1 931 5 379 5 182
Summa eget kapital (tkr) 41 795 35 068 33 136 27 754
Rörelsemarginal (%) 56.8 28.9 32.3 31.9
Avk. eget kapital (%) 41.5 5.7 17.7 20.8
Soliditet (%) 7.0 6.1 5.9 8.5
Omsättning/anställd (tkr) 8 064 7 292 8 039 7 121
Resultat/anställd (tkr) 4 578 2 105 2 594 2 275
Lön/anställd (tkr) 611 542 581 607


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se