>

Autotube Aktiebolag

Org.nr:

556099-2041

Adress:

Box 1114

Postnummer:

432 15 Varberg

Telefon:

0340-628600
Visa allt om Autotube Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 307 303 313 298
Nettoomsättning (tkr) 687 739 629 995 680 683 632 153
Rörelseresultat (tkr) 26 516 29 259 52 918 57 295
Årets resultat (tkr) 19 935 17 228 28 875 33 609
Summa eget kapital (tkr) 163 674 143 913 182 100 141 953
Rörelsemarginal % 3.9 4.6 7.8 9.1
Avk. eget kapital % 12.9 13.4 24.8 29.8
Soliditet % 50.9 50.0 51.9 46.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 240 2 079 2 175 2 121
Resultat/anställd (tkr) 86 97 169 192
Lön/anställd (tkr) 537 517 500 483

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 687 739 629 995 680 683 632 153
Arbetskraftskostnad -164 870 -156 502 -156 530 -143 848
Avskrivningar -25 613 -24 842 -24 125 -19 353
Andra rörelsekostnader -473 020 -420 430 -448 147 -412 993
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 280 1 038 1 037 1 355
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -19
Rörelseresultat 26 516 29 259 52 918 57 295
Ränteintäkter 1 17 10 46
Räntekostnader -932 -991 -1 230 -1 664
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 155
Finansnetto -931 -974 -1 220 -1 463
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 25 585 28 285 51 698 55 832
Skatt -5 819 -6 471 -11 551 -13 795
Årets resultat 19 766 21 814 40 147 42 037
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 19 766 21 814 40 147 42 037
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 169 -4 586 -11 272 -8 128
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 48 -1 293 -3 179 -2 293
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 16 264 17 521 18 094 14 876
Maskiner och inventarier 56 842 64 252 72 817 53 611
Övriga materiella anläggningstillgångar 17 747 7 123 10 215 34 126
Summa materiella anläggningstillgångar 90 853 88 896 101 126 102 613
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 90 853 88 896 101 126 102 613
Varulager 57 982 50 929 59 849 52 218
Kundfordringar 97 743 81 435 96 413 82 206
Övriga omsättningstillgångar 17 711 13 778 8 129 7 538
Summa operativa omsättningstillgångar 173 436 146 142 164 391 141 962
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 234 21 932 13 922 13 727
Övriga externa finansiella tillgångar 10 10 10 10
Likvida medel 27 921 30 836 71 093 45 888
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 57 165 52 778 85 025 59 625
Summa tillgångar 321 454 287 816 350 542 304 200

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 100 558 80 623 123 395 94 520
EK-andel av obeskattade reserver 63 116 63 290 58 705 47 433
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 163 674 143 913 182 100 141 953

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 6 340 12 680 19 020
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 340 6 340 6 340 6 340
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 4 130 132 5 312 155
Summa finansiella skulder 10 470 12 812 24 332 25 515

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 28 852 30 001 28 408 24 629
Leverantörsskulder 83 943 67 908 81 095 76 552
Övriga kortfristiga skulder 34 515 33 182 34 607 35 551
Summa operativa skulder 147 310 131 091 144 110 136 732

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 321 454 287 816 350 542 304 200
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.9 4.6 7.8 9.1
Avkastning på eget kapital % 12.9 13.4 24.8 29.8
Soliditet % 50.9 50.0 51.9 46.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6.4 8.9 13.4 18.0
Kassalikviditet % 111.0 117.0 138.0 114.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.05 0.1 0.07
Räntetäckningsgrad % 28.45 29.54 43.03 34.55
Omsättning per anställd (tkr) 2 240 2 079 2 175 2 121
Rörelseresultat per anställd (tkr) 86 97 169 192
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 537 517 500 483

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 42
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 42 18 658
Värdeförändring (%) 9.0 1 157 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 915 18 658
Rörelsemarginal (%) 3.9 1 554 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 12.9 1 670 18 658
Soliditet (%) 50.9 841 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 240 827 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 86 1 370 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 537 1 072 18 658
Nettoomsättning (tkr) 687 739 25 18 658
Rörelseresultat (tkr) 26 516 63 18 658
Antal anställda 307 15 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Autotube Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 25 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Autotube Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 554 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Autotube Aktiebolag har under det senaste året 307 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 388. Företaget är under jämförelseåret den 15 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Autotube Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 841 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Autotube Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Ingvar Christian Randevik (f. 1960) Ledamot, Ordförande
Karl-Anton Wilhelm Karlsson (f. 1980) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Peter Andreas Andreasson (f. 1990) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Bror Johan Ludwig Reinisch (f. 1975) Extern firmatecknare
Anders Peter Freding (f. 1967) Extern firmatecknare
Carl Henrik Ahlgren (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av formade rör och ledningar för luft- och vätskedistribution och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se