>

Falkenbergs Bostadsaktiebolag

Org.nr:

556095-1245

Adress:

Postnummer:

311 80 Falkenberg

Telefon:

0346-886600
Visa allt om Falkenbergs Bostadsaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 107 102 98 100
Nettoomsättning (tkr) 287 967 271 700 266 266 264 155
Rörelseresultat (tkr) 68 926 65 610 54 760 53 558
Årets resultat (tkr) -1 211 5 587 -1 129 -3 493
Summa eget kapital (tkr) 459 513 433 143 406 520 390 918
Rörelsemarginal % 23.9 24.1 20.6 20.3
Avk. eget kapital % 7.9 8.4 5.9 4.8
Soliditet % 27.0 26.2 25.7 25.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 691 2 664 2 717 2 642
Resultat/anställd (tkr) 644 643 559 536
Lön/anställd (tkr) 475 453 456 437

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 287 967 271 700 266 266 264 155
Arbetskraftskostnad -50 814 -46 181 -44 688 -43 698
Avskrivningar -46 505 -44 978 -44 168 -43 555
Andra rörelsekostnader -121 570 -121 100 -122 498 -123 192
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 6 888 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -152 -719 -152 -152
Rörelseresultat 68 926 65 610 54 760 53 558
Ränteintäkter 2 543 2 332 119 178
Räntekostnader -31 178 -23 891 -26 812 -28 334
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -5 016 -9 000 -4 722 -4 609
Finansnetto -33 651 -30 559 -31 415 -32 765
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 35 275 35 051 23 345 20 793
Skatt 136 270 218 -2 297
Årets resultat 35 411 35 321 23 563 18 496
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 35 411 35 321 23 563 18 496
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -312 -78 -156 78
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -88 -22 -44 22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 517 547 1 510 304 1 498 981 1 486 066
Maskiner och inventarier 2 993 2 519 3 088 3 176
Övriga materiella anläggningstillgångar 88 236 63 277 47 185 35 981
Summa materiella anläggningstillgångar 1 608 776 1 576 100 1 549 254 1 525 223
Andelar i koncern- och intresseföretag 11 236 9 066 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 620 012 1 585 166 1 549 254 1 525 223
Varulager 433 335 350 461
Kundfordringar 341 273 417 244
Övriga omsättningstillgångar 4 496 4 331 4 431 7 318
Summa operativa omsättningstillgångar 5 270 4 939 5 198 8 023
Fordringar på koncern- och intresseföretag 70 848 49 173 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 620 762 813 2 946
Likvida medel 4 271 15 313 23 796 4 873
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 75 739 65 248 24 609 7 819
Summa tillgångar 1 701 021 1 655 353 1 579 061 1 541 065

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 451 791 425 733 399 188 383 742
EK-andel av obeskattade reserver 7 722 7 410 7 332 7 176
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 459 513 433 143 406 520 390 918

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 161 634 1 153 588 1 089 677 30 666
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 18 658 3 566 6 029 2 041
Summa finansiella skulder 1 180 292 1 157 154 1 095 706 32 707

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 21 164 21 300 29 771 1 072 489
Leverantörsskulder 11 837 16 311 18 920 18 118
Övriga kortfristiga skulder 28 215 27 445 28 144 26 833
Summa operativa skulder 61 216 65 056 76 835 1 117 440

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 701 021 1 655 353 1 579 061 1 541 065
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 23.9 24.1 20.6 20.3
Avkastning på eget kapital % 7.9 8.4 5.9 4.8
Soliditet % 27.0 26.2 25.7 25.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 256.9 267.2 269.5 8.4
Kassalikviditet % 16.0 42.0 54.0 26.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.06 0.09 0.02
Räntetäckningsgrad % 2.13 2.47 1.87 1.73
Omsättning per anställd (tkr) 2 691 2 664 2 717 2 642
Rörelseresultat per anställd (tkr) 644 643 559 536
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 475 453 456 437

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 22
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 22 18 658
Värdeförändring (%) 7.0 1 235 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 1 138 18 658
Rörelsemarginal (%) 23.9 163 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 7.9 1 891 18 658
Soliditet (%) 27.0 1 861 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 691 619 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 644 160 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 475 1 622 18 658
Nettoomsättning (tkr) 287 967 82 18 658
Rörelseresultat (tkr) 68 926 26 18 658
Antal anställda 107 59 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Falkenbergs Bostadsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 82 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Falkenbergs Bostadsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 163 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Falkenbergs Bostadsaktiebolag har under det senaste året 107 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9. Företaget är under jämförelseåret den 59 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Falkenbergs Bostadsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 27.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%. Företaget är under jämförelseåret det 1 861 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Falkenbergs Bostadsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektivaanordningar, samt förvärva, anlägga och driva förnyelsebara energikällor. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligtaffärsmässiga principer. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren' i ägarensställe. Ändamålet med veksamheten är att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har ett särskilt ansvar för att garantera flexibel tillgänglighet på bostadsmarknaden gemon att tillhandahålla hyresrät ter. Bolaget ska på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik. Bolaget ska vara föregångare med att utnyttja ny byggnadsteknik och därmed bygga bostäder med hög energieffektivitet.Bolaget ska även kunna utveckla och förvalta verksamhetslokalet i anslutning till, eller med anknytning till, bostäder.Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12
Antal anställda 107 102
Nettoomsättning (tkr) 296 007 275 639
Rörelseresultat (tkr) 73 409 67 346
Årets resultat (tkr) 38 153 35 987
Summa eget kapital (tkr) 461 129 433 810
Rörelsemarginal (%) 24.8 24.4
Avk. eget kapital (%) 8.5 -
Soliditet (%) 27.1 26.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 766 2 702
Resultat/anställd (tkr) 686 660
Lön/anställd (tkr) 475 453


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se