Företagets verksamhet

Bolaget ska mot ersättning fråm medlemmarna i föreningen Byggherrarna tillhandahålla tjänster till främjande av deras gemensamma intressen och därmed förenlig verksamhet såsom att företräda medlemmarnas byggherreintressen i sammanslutningar,samarbetsorgan, kommittéer och råd. Synliggöra medlemmarnas intressen och aktiviteter. Ge underlag för lobbying i olika sammanhang för att påverka beslutande organ. Bevaka lagstiftning- normbildning. Utforma remissyttranden.Informera om verksamheten och byggherrefrågor på en hemsida. Verka för att medlemmarna anordnar konferenser. Initiera, påverka och bevaka utbildning, utveckling och forskning. Främja kompetensutveckling. Bolaget ska vidare på upp-drag från föreningen Byggherrarna utföra tjänster åt föreningen mot särskild ersättning.