>

Peterson & Hansson Byggnads AB

Org.nr:

556089-1839

Adress:

Badhusvägen 53

Postnummer:

311 00 Falkenberg

Telefon:

0346-82075
Visa allt om Peterson & Hansson Byggnads AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 194 159 112 102
Nettoomsättning (tkr) 506 315 405 641 228 124 189 138
Rörelseresultat (tkr) 21 775 19 711 11 665 9 149
Årets resultat (tkr) 13 662 13 148 7 578 6 344
Summa eget kapital (tkr) 42 725 32 571 25 272 23 380
Rörelsemarginal % 4.3 4.9 5.1 4.8
Avk. eget kapital % 44.9 53.0 37.1 31.3
Soliditet % 34.6 29.7 33.9 29.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 610 2 551 2 037 1 854
Resultat/anställd (tkr) 112 124 104 90
Lön/anställd (tkr) 492 475 506 477

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 506 315 405 641 228 124 189 138
Arbetskraftskostnad -95 421 -75 506 -56 689 -48 703
Avskrivningar -2 783 -2 214 -1 732 -1 642
Andra rörelsekostnader 9 431 -296 097 51 265 -121 944
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 300 0 0 516
Övriga rörelseintäkter 744 53 130 22
Övriga rörelsekostnader -396 811 -12 166 -209 433 -8 238
Rörelseresultat 21 775 19 711 11 665 9 149
Ränteintäkter 0 8 4 66
Räntekostnader -33 -64 -8 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -33 -56 -4 60
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21 742 19 655 11 661 9 209
Skatt -4 830 -4 324 -2 625 -1 847
Årets resultat 16 912 15 331 9 036 7 362
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 16 912 15 331 9 036 7 362
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 991 -1 651 -1 457 -343
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -844 -466 -411 -97
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 421 2 498 2 575 2 652
Maskiner och inventarier 7 689 5 040 3 792 3 561
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 110 7 538 6 367 6 213
Andelar i koncern- och intresseföretag 87 87 87 87
Summa operativa anläggningstillgångar 10 197 7 625 6 454 6 300
Varulager 482 467 486 21 328
Kundfordringar 72 844 75 916 41 141 43 140
Övriga omsättningstillgångar 37 431 24 484 13 459 154
Summa operativa omsättningstillgångar 110 757 100 867 55 086 64 622
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 20 1 837 241
Övriga externa finansiella tillgångar 1 015 654 567 504
Likvida medel 1 376 351 10 634 6 889
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 391 1 025 13 038 7 634
Summa tillgångar 123 345 109 517 74 578 78 556

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 21 699 14 536 8 888 7 810
EK-andel av obeskattade reserver 21 026 18 035 16 384 15 570
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 42 725 32 571 25 272 23 380

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 62 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 259 532 825 0
Summa finansiella skulder 259 594 825 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 931 5 087 4 621 4 392
Leverantörsskulder 34 115 38 478 20 285 28 995
Övriga kortfristiga skulder 40 315 32 787 23 575 21 789
Summa operativa skulder 80 361 76 352 48 481 55 176

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 123 345 109 517 74 578 78 556
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.3 4.9 5.1 4.8
Avkastning på eget kapital % 44.9 53.0 37.1 31.3
Soliditet % 34.6 29.7 33.9 29.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.6 1.8 3.3 0.0
Kassalikviditet % 149.0 140.0 146.0 99.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % 659.85 308.11 1 458.63 1 535.83
Omsättning per anställd (tkr) 2 610 2 551 2 037 1 854
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 124 104 90
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 492 475 506 477

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 91
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 91 18 658
Värdeförändring (%) 34.0 629 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 25.0 372 18 658
Rörelsemarginal (%) 4.3 1 481 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 44.9 652 18 658
Soliditet (%) 34.6 1 540 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 610 651 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 1 162 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 492 1 450 18 658
Nettoomsättning (tkr) 506 315 44 18 658
Rörelseresultat (tkr) 21 775 80 18 658
Antal anställda 194 26 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Peterson & Hansson Byggnads AB har ökat omsättningen senaste året med 25.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 44 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Peterson & Hansson Byggnads AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 481 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Peterson & Hansson Byggnads AB har under det senaste året 194 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 222.5. Företaget är under jämförelseåret den 26 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Peterson & Hansson Byggnads AB har under det senaste året en soliditet på 34.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 540 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Peterson & Hansson Byggnads AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva byggnadsrörelse, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se