>

Borgs Motor Aktiebolag

Org.nr:

556085-2971

Adress:

Yxhultsvägen 135

Postnummer:

692 92 Kumla

Telefon:

019-570481
Visa allt om Borgs Motor Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 31 757 25 877 25 829 20 096
Rörelseresultat (tkr) 5 468 2 956 3 776 915
Årets resultat (tkr) 3 150 1 747 4 495 695
Summa eget kapital (tkr) 6 630 2 489 11 455 8 248
Rörelsemarginal % 17.2 11.4 14.6 4.6
Avk. eget kapital % 93.1 33.2 32.6 9.8
Soliditet % 50.4 23.6 75.0 77.1
Omsättning/anställd (tkr) 7 939 6 469 6 457 5 024
Resultat/anställd (tkr) 1 367 739 944 229
Lön/anställd (tkr) 440 483 568 479

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 31 757 25 877 25 829 20 096
Arbetskraftskostnad -1 760 -1 933 -2 272 -1 916
Avskrivningar -60 -69 -70 -84
Andra rörelsekostnader -23 780 -19 829 -18 575 -16 164
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 276 244 340 202
Övriga rörelsekostnader -965 -1 334 -1 476 -1 219
Rörelseresultat 5 468 2 956 3 776 915
Ränteintäkter 49 21 351 82
Räntekostnader -78 -1 -1 -15
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -29 20 350 67
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 439 2 976 4 126 982
Skatt -1 192 -658 -918 -214
Årets resultat 4 247 2 318 3 208 768
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 247 2 318 3 208 768
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 047 -569 1 288 -73
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -295 -160 363 -21
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 72
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 72
Byggnader och mark 277 310 344 379
Maskiner och inventarier 50 66 101 175
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 327 376 445 554
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 327 376 445 626
Varulager 4 624 5 297 3 338 2 659
Kundfordringar 33 0 446 3
Övriga omsättningstillgångar 322 54 103 141
Summa operativa omsättningstillgångar 4 979 5 351 3 887 2 803
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 596 4 540 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 252 298 10 945 7 274
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 848 4 838 10 945 7 274
Summa tillgångar 13 154 10 565 15 277 10 703

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 962 1 867 11 403 6 908
EK-andel av obeskattade reserver 1 668 622 52 1 340
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 630 2 489 11 455 8 248

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 896 946 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 50 50 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 946 996 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 470 1 175 15 378
Leverantörsskulder 1 723 2 378 1 269 982
Övriga kortfristiga skulder 2 386 3 528 2 539 1 094
Summa operativa skulder 5 579 7 081 3 823 2 454

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 155 10 566 15 278 10 702
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 17.2 11.4 14.6 4.6
Avkastning på eget kapital % 93.1 33.2 32.6 9.8
Soliditet % 50.4 23.6 75.0 77.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 14.3 40.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 63.0 6.0 302.0 357.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.01 0.42 0.36
Räntetäckningsgrad % 70.73 2 977 4 127 66.47
Omsättning per anställd (tkr) 7 939 6 469 6 457 5 024
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 367 739 944 229
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 440 483 568 479

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 530
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 530 12 724
Värdeförändring (%) 242.0 50 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 370 12 724
Rörelsemarginal (%) 17.2 262 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 93.1 114 12 724
Soliditet (%) 50.4 645 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 939 65 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 367 46 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 440 1 479 12 724
Nettoomsättning (tkr) 31 757 536 12 724
Rörelseresultat (tkr) 5 468 242 12 724
Antal anställda 4 1 602 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Borgs Motor Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 536 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Borgs Motor Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 262 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Borgs Motor Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 602 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Borgs Motor Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 645 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Borgs Motor Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Björn Daniel Kedestig (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Åsa Kristina Bååth (f. 1978) Suppleant
Knut Ola Söderberg (f. 1954) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bensinstationsrörelse samt bilservice och båtförsäljning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se