>

Varbergs fastighetsaktiebolag

Org.nr:

556082-0705

Adress:

Postnummer:

432 80 Varberg

Telefon:

0340-88000
Visa allt om Varbergs fastighetsaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 25 23 18 15
Nettoomsättning (tkr) 95 513 80 329 74 293 66 989
Rörelseresultat (tkr) 32 358 31 254 26 245 28 383
Årets resultat (tkr) 3 479 4 038 4 277 4 588
Summa eget kapital (tkr) 74 912 71 437 67 617 64 955
Rörelsemarginal % 33.9 38.9 35.3 42.4
Avk. eget kapital % 19.2 16.9 11.4 14.1
Soliditet % 8.8 9.1 10.4 10.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 821 3 493 4 127 4 466
Resultat/anställd (tkr) 1 294 1 359 1 458 1 892
Lön/anställd (tkr) 579 602 633 570

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 95 513 80 329 74 293 66 989
Arbetskraftskostnad -14 469 -13 848 -11 395 -8 543
Avskrivningar -23 809 -19 009 -16 689 -15 933
Andra rörelsekostnader -1 568 285 993 40
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 263 508 307 500 164 975 202 230
Övriga rörelsekostnader -286 817 -324 003 -185 932 -216 400
Rörelseresultat 32 358 31 254 26 245 28 383
Ränteintäkter 26 12 11 53
Räntekostnader -17 089 -18 707 -18 040 -18 697
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -17 063 -18 695 -18 029 -18 644
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 295 12 559 8 216 9 739
Skatt -1 214 -775 -640 -1 149
Årets resultat 14 081 11 784 7 576 8 590
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 14 081 11 784 7 576 8 590
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 218 1 615 126
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 61 456 35
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 737 633 633 306 533 860 537 193
Maskiner och inventarier 2 644 15 993 3 165 4 415
Övriga materiella anläggningstillgångar 18 175 36 318 44 999 13 151
Summa materiella anläggningstillgångar 758 452 685 617 582 024 554 759
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 317 1 317 2 447 2 447
Summa operativa anläggningstillgångar 759 769 686 934 584 471 557 206
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 300 2 683 2 209 2 925
Övriga omsättningstillgångar 46 737 7 991 60 371 7 499
Summa operativa omsättningstillgångar 50 037 10 674 62 580 10 424
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 163 90 225 0 34 793
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 5 709 0
Likvida medel 34 613 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 39 776 90 225 5 709 34 793
Summa tillgångar 849 582 787 833 652 760 602 423

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 74 124 70 645 66 607 62 330
EK-andel av obeskattade reserver 788 792 1 010 2 625
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 74 912 71 437 67 617 64 955

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 43 812 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 698 042 577 561 507 873 478 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 7 667 18 932 16 719
Summa finansiella skulder 698 042 629 040 526 805 494 719

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 541 3 512 9 032 3 226
Leverantörsskulder 24 781 53 875 26 666 15 879
Övriga kortfristiga skulder 47 306 29 969 22 640 23 644
Summa operativa skulder 76 628 87 356 58 338 42 749

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 849 582 787 833 652 760 602 423
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 33.9 38.9 35.3 42.4
Avkastning på eget kapital % 19.2 16.9 11.4 14.1
Soliditet % 8.8 9.1 10.4 10.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 931.8 880.5 779.1 761.6
Kassalikviditet % 117.0 8.0 92.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0.36 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 1.9 1.67 1.46 1.52
Omsättning per anställd (tkr) 3 821 3 493 4 127 4 466
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 294 1 359 1 458 1 892
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 602 633 570

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 89
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 89 18 658
Värdeförändring (%) 5.0 1 319 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 520 18 658
Rörelsemarginal (%) 33.9 60 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 19.2 1 421 18 658
Soliditet (%) 8.8 2 486 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 821 350 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 294 58 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 750 18 658
Nettoomsättning (tkr) 95 513 239 18 658
Rörelseresultat (tkr) 32 358 57 18 658
Antal anställda 25 341 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Varbergs fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 239 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Varbergs fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 33.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 60 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Varbergs fastighetsaktiebolag har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 341 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Varbergs fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 8.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 2 486 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Varbergs fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med affärs- och kontorslägenheter och kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12
Antal anställda 25 23
Nettoomsättning (tkr) 95 513 80 329
Rörelseresultat (tkr) 32 269 31 165
Årets resultat (tkr) 13 992 11 695
Summa eget kapital (tkr) 75 751 72 373
Rörelsemarginal (%) 33.8 38.8
Avk. eget kapital (%) 18.9 -
Soliditet (%) 8.9 9.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 821 3 493
Resultat/anställd (tkr) 1 291 1 355
Lön/anställd (tkr) 579 602


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se