>

J-O Johansson i Varberg Aktiebolag

Org.nr:

556054-1335

Adress:

Box 1113

Postnummer:

432 15 Varberg

Telefon:

0340-690000
Visa allt om J-O Johansson i Varberg Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 11 11
Nettoomsättning (tkr) 11 104 12 420 12 772 12 789
Rörelseresultat (tkr) 3 262 4 746 3 876 4 177
Årets resultat (tkr) 2 050 3 464 3 746 3 968
Summa eget kapital (tkr) 80 477 82 516 46 374 44 716
Rörelsemarginal % 29.4 38.2 30.3 32.7
Avk. eget kapital % 2.4 4.4 4.4 6.2
Soliditet % 57.4 60.0 51.4 49.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 388 1 553 1 161 1 163
Resultat/anställd (tkr) 408 593 352 380
Lön/anställd (tkr) 608 590 444 439

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 11 104 12 420 12 772 12 789
Arbetskraftskostnad -4 865 -4 717 -4 880 -4 824
Avskrivningar -2 063 -2 339 -2 306 -2 181
Andra rörelsekostnader -83 -68 -56 -72
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 440 1 440 960 1 200
Övriga rörelseintäkter 0 681 10 6
Övriga rörelsekostnader -2 271 -2 671 -2 624 -2 741
Rörelseresultat 3 262 4 746 3 876 4 177
Ränteintäkter 0 1 4 100
Räntekostnader -1 143 -1 376 -1 074 -954
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -24 -21
Finansnetto -1 143 -1 375 -1 094 -875
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 119 3 371 2 782 3 302
Skatt -159 -546 -798 -587
Årets resultat 1 960 2 825 1 984 2 715
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 960 2 825 1 984 2 715
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 90 90 90 753
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 25 25 25 212
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 86 932 88 000 48 978 49 509
Maskiner och inventarier 616 648 923 843
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 243
Summa materiella anläggningstillgångar 87 548 88 648 49 901 51 595
Andelar i koncern- och intresseföretag 20 245 20 044 20 094 19 844
Summa operativa anläggningstillgångar 107 793 108 692 69 995 71 439
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 17 183 264 177
Övriga omsättningstillgångar 1 508 514 738 1 130
Summa operativa omsättningstillgångar 1 525 697 1 002 1 307
Fordringar på koncern- och intresseföretag 27 572 27 537 18 685 17 992
Övriga externa finansiella tillgångar 3 350 560 520 480
Likvida medel 64 142 20 105
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 30 986 28 239 19 225 18 577
Summa tillgångar 140 304 137 628 90 222 91 323

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 78 450 80 400 44 168 42 421
EK-andel av obeskattade reserver 2 027 2 116 2 206 2 295
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 80 477 82 516 46 374 44 716

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 19 601 23 389 24 055 23 221
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 550 3 550 810 810
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 2 783 2 348 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 9 560 2 460 8 177 11 671
Summa finansiella skulder 35 494 31 747 33 042 35 702

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 21 591 19 437 7 332 7 176
Leverantörsskulder 575 955 602 1 069
Övriga kortfristiga skulder 2 167 2 973 2 872 2 660
Summa operativa skulder 24 333 23 365 10 806 10 905

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 140 304 137 628 90 222 91 323
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 29.4 38.2 30.3 32.7
Avkastning på eget kapital % 2.4 4.4 4.4 6.2
Soliditet % 57.4 60.0 51.4 49.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 44.1 38.5 71.3 79.8
Kassalikviditet % 10.0 8.0 8.0 9.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 2.85 3.45 3.59 4.46
Omsättning per anställd (tkr) 1 388 1 553 1 161 1 163
Rörelseresultat per anställd (tkr) 408 593 352 380
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 608 590 444 439

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 82
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 82 18 658
Värdeförändring (%) -7.0 1 793 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -11.0 2 277 18 658
Rörelsemarginal (%) 29.4 97 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 2.4 2 100 18 658
Soliditet (%) 57.4 607 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 388 1 591 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 408 312 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 608 586 18 658
Nettoomsättning (tkr) 11 104 1 434 18 658
Rörelseresultat (tkr) 3 262 448 18 658
Antal anställda 8 1 123 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

J-O Johansson i Varberg Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 1 434 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

J-O Johansson i Varberg Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 29.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 97 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

J-O Johansson i Varberg Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 123 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

J-O Johansson i Varberg Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 57.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 607 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

J-O Johansson i Varberg Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva export- och importhandel med trävaror och byggmaterial, vidareförädling av trävaror, uthyrning av utrustning för industriändamål företrädesvis inom verkstad och transport, samt handel och förvaltning av värdepapper och fastegendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 494 323 244 214
Nettoomsättning (tkr) 935 492 710 122 630 814 537 033
Rörelseresultat (tkr) 24 800 23 990 33 496 29 084
Årets resultat (tkr) 19 344 16 775 23 788 20 003
Summa eget kapital (tkr) 292 875 277 530 197 295 175 507
Rörelsemarginal (%) 2.7 3.4 5.3 5.4
Avk. eget kapital (%) 6.8 7.1 12.8 12.4
Soliditet (%) 38.6 38.4 44.9 44.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 894 2 199 2 585 2 510
Resultat/anställd (tkr) 50 74 137 136
Lön/anställd (tkr) 480 468 434 422


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se