>

Nino Labinteriör Aktiebolag

Org.nr:

556050-8136

Adress:

Arendalsvägen 43

Postnummer:

434 39 Kungsbacka

Telefon:

0300-35850
Visa allt om Nino Labinteriör Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 10 5 3 2
Nettoomsättning (tkr) 47 384 25 962 17 816 10 126
Rörelseresultat (tkr) 2 649 1 893 -1 976 52
Årets resultat (tkr) 1 529 1 055 -29 3
Summa eget kapital (tkr) 2 144 1 138 82 111
Rörelsemarginal % 5.6 7.3 -11.1 0.5
Avk. eget kapital % 124.5 254.9 -2 080.8 2.7
Soliditet % 18.1 18.1 1.6 2.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 738 5 192 5 939 5 063
Resultat/anställd (tkr) 265 379 -659 26
Lön/anställd (tkr) 640 691 711 755

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 47 384 25 962 17 816 10 126
Arbetskraftskostnad -6 399 -3 454 -2 134 -1 510
Avskrivningar -104 -36 -12 0
Andra rörelsekostnader -35 252 -18 847 -15 936 -6 981
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 154 0
Övriga rörelsekostnader -2 980 -1 732 -1 864 -1 583
Rörelseresultat 2 649 1 893 -1 976 52
Ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader -19 -34 -33 -41
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -19 -34 -32 -40
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 630 1 859 -2 008 12
Skatt -587 -304 0 -9
Årets resultat 2 043 1 555 -2 008 3
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 043 1 555 -2 008 3
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -515 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -145 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 73 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 73 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 294 133 48 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 294 133 48 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 367 133 48 0
Varulager 3 188 868 335 372
Kundfordringar 3 407 944 298 2 970
Övriga omsättningstillgångar 1 204 16 1 801 80
Summa operativa omsättningstillgångar 7 799 1 828 2 434 3 422
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 600 4 226 2 504 710
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 99 99 99 99
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 699 4 325 2 603 809
Summa tillgångar 11 865 6 286 5 085 4 231

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 629 1 138 82 111
EK-andel av obeskattade reserver 515 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 144 1 138 82 111

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 903 650 915 811
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 1 010
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 447 1 637 1 658 0
Summa finansiella skulder 4 350 2 287 2 573 1 821

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 445 0 0 0
Leverantörsskulder 2 709 1 134 1 631 1 583
Övriga kortfristiga skulder 2 217 1 727 798 715
Summa operativa skulder 5 371 2 861 2 429 2 298

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 865 6 286 5 084 4 230
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.6 7.3 -11.1 0.5
Avkastning på eget kapital % 124.5 254.9 -2 080.8 2.7
Soliditet % 18.1 18.1 1.6 2.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 202.9 201.0 3 137.8 1 640.5
Kassalikviditet % 51.0 21.0 44.0 101.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 139.42 55.68 -59.85 1.29
Omsättning per anställd (tkr) 4 738 5 192 5 939 5 063
Rörelseresultat per anställd (tkr) 265 379 -659 26
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640 691 711 755

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 929
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 929 18 644
Värdeförändring (%) 423.0 33 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 83.0 60 18 644
Rörelsemarginal (%) 5.6 1 274 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 124.5 73 18 644
Soliditet (%) 18.1 2 198 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 738 236 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 265 535 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640 429 18 644
Nettoomsättning (tkr) 47 384 446 18 644
Rörelseresultat (tkr) 2 649 543 18 644
Antal anställda 10 914 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nino Labinteriör Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 83.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 446 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nino Labinteriör Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 274 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Nino Labinteriör Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 914 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Nino Labinteriör Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 2 198 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Nino Labinteriör Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Christian Janson-Wiklund (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör
Niclas Anders Ingemar Nordin (f. 1967) Ledamot, Ordförande
Sven Einar Langenius (f. 1931) Suppleant
John Kristian Pellvik (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska vara en ledande tillverkare och leverantör av LAF-utrustning och skyddsventilation på den europeiska marknaden. Utöver detta skall vi vara en komplett leverantör av laboratorieinredning på den skandinaviska marknaden.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se